Головна » Стрічка новин

Category Archives: Стрічка новин

Презентація закладу

 

 

 

 

 

АНАЛІЗ ШМО за 2016-2017

АНАЛІЗ

 роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів  ПНВК «Капітошка»

за 2016 – 2017 н.р.

         Робота методичного об’єднання вчителів початкових класів проводилася відповідно до річного плану роботи над методичною темою «Впровадження інноваційних технологій в навчально – виховний процес як один із якісних компонентів розвитку ключових компетентностей дітей в акмеологічному середовищі» (V етап).

    До складу методичного об’єднання вчителів початкових класів входило

6 (шість) вчителів:

1 клас – Волик Ірина Юріїівна, перша кваліфікаційна категорія.

2 клас-  Крячко Марія Миколаївна, перша кваліфікаційна категорія.

3 клас – Гонтаренко Ольга Сергіївна, друга кваліфікаційна категорія

4 клас – Романенко Людмила Миколаївна, вища кваліфікаційна категорія.

Вчитель англійської мови Плотнікова Ксенія Сергіївна, друга кваліфікаційна категорія.

Вчитель фізичної культури Примак Богдан Валерійович, друга кваліфікаційна категорія..

Перед методичним об’єднанням стояли такі завдання:

 1. Робота над 5 етапом науково — методичної теми міста «Підвищення рівня якості освітніх послуг через формування акмеологічного середовища» і школи «Впровадження інноваційних технологій в навчально – виховний процес як один із якісних компонентів розвитку ключових компетентностей дітей в акмеологічному середовищі;
 2. Продовження модернізації науково- методичної роботи з метою формування професійної компетентності педагогів здатних реалізувати завдання оновленого змісту освіти та оновлених програм;
 3. Запровадження постійного моніторингу показників роботи педагогічних працівників для вчасного коригування й прийняття управлінських рішень щодо удосконалення їхньої діяльності;
 4. Оптимізація системи підготовки педагогів до своєчасного виявлення, соціальної підтримки та створення умов для навчання й розвитку обдаровани учнів;
 5. Формування єдиного виховного простору на основі об’єднання зусиль комплексу, сім’ї, громадськості для забезпечення особистісного зростання кожної дитини та максимальної адаптації до соціуму, розвитку морально-духовних якостей;
 6. Залучення вчителів до участі у різноманітних міських творчих групах, майстер- класах , конкурсах тощо;
 7. Продовження впровадження моніторингу якості освіти щодо створення певних інформаційних умов та визначення рівня навчальних досягнень школярів;
 8. Вдосконалення підходів до мовленнєвого розвитку, формування мовленнєвої компетентності учнів шкільної ланки шляхом використання відповідних методик та технологій;
 9. Продовження роботи з вдосконалення соціально-культурної компетентності дитини через набуття учнями знань з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності.

Завдання V етапу реалізації методичної теми досягалися шляхом:

 1. Участі вчителів початкових класів у педагогічних радах комплексу, де розглядалися питання про:
 • рівень навчальних досягнень учнів;
 • використання сучасних методів і прийомів роботи з розвитку мовленнєвої компетенції молодших школярів;
 • використання можливостей інформаційних комп’ютерних технологій у початковій школі як умова підвищення якості освіти;
 • впровадження здоров’язберігаючих технологій у навчально – виховному процесі тощо.
 1. Проведення науково-теоретичних семінарів та методичних діалогів, консультувань за проблемною тематикою «Формування комунікативної компетентності учнів шкільної ланки: традиційні та інноваційні підходи», «Методологічна переорієнтація навчально – виховного процесу на забезпечення потреб особистості в самовизначенності та самоствердженні в умовах переходу на  новий Державний стандарт початкової загальної освіти», «Впровадження інноваційних технологій в навчально – виховний процес як один із якісних компонентів розвитку ключових компетентностей дітей в акмеологічному середовищі», «Словникова робота як засіб формування мовленнєвої компетенції у дітей молодшого шкільного віку» тощо.
 2. Самоосвіти педагогів;
 3. Ознайомлення вчителів з передовим педагогічним досвідом сучасної педагогіки;
 4. Курсової перепідготовки та подальшої атестації вчителів;
 5. Участі педагогів у міських творчих групах та практичних семінарах;
 6. Урахуванням потреб вчителів при плануванні науково-методичної роботи;
 7. Залученням учнів та вчителів до участі в різноманітних конкурсах, олімпіадах, оглядах.

        Протягом навчального року було проведено 4 засіданння методичного об’єднання.

Питання, що розглядалися, охоплювали:

 • важливі проблеми організації навчально-виховного процесу щодо забезпечення його компетентнісної спрямованості;

— опрацювання схвалених 04.08.2016 р. Колегією МОН оновлених навчальних програм для 1-4 класів та методичних рекомендацій до них;

— цілорічну якісну підготовку учнів до участі в конкурсах, інтелектуальних змаганнях, олімпіадах;

— обмін досвідом з питання  «Як уникнути труднощів у навчанні молодших школярів» та «Використання індивідуального підходу на уроках фізичного культури – шлях до розвитку творчої особистості в учня»;

— обговорення змісту проведення предметних тижнів та Методичного квесту шкільної ланки комплексу;

— моніторинг навчальних досягнень учнів початкових класів у контексті їх особистісного росту тощо.

              Форми проведення методичного об’єднання обиралися вчителями самостійно, враховуючи їх потреби при плануванні науково-методичної роботи, особистісні якості, більш глибокі знання й навички проведення того чи іншого заняття, а також актуальність сучасних заходів.

          Методоб’єднання вчителів початкових класів розпочало вивчення  оновлених навчальних програм початкової загальної освіти. Учителі розглянули  ключові зміни, а саме: результати оцінювання навчальних досягнень учнів є конфіденційною інформацією, доступною для дитини та її батьків (або осіб, що їх замінюють),  вимоги до оцінювання розроблено з урахуванням вікових особливостей дітей –окремо для 1,2,3,4 класів(у попередньому документі вимоги були загальні для учнів 1-4 класів), підсумкове оцінювання за тему з навчальних предметів Українська мова, Літературне читання, Іноземна мова,  Математика, Природознавство здійснюється з урахуванням усіх поточних оцінок, отриманих під час вивчення розділу/теми (підтеми), та оцінки за тематичну контрольну роботу тощо.  Робота по вивченню та впровадженню оновлених програм  початкової загальної освіти триває. Спільними зусиллями адміністрації, педагогів створюються умови для реалізації першочергових завдань початкової школи, які прописані  в оновлених програмах.

     Теоретична робота методичного об’єднання доповнювалася практичною роботою:

— відкриті уроки й позакласні заходи;

— організація роботи з обдарованими та  здібними учнями;

— виставка творчих робіт учнів початкових класів.

        Слід відзначити, що всі заходи були проведені з використанням комп’ютерних технологій та оформлені у вигляді мультимедійних презентацій.

         Усі засідання пройшли на професійному рівні й свідчать про творчий підхід вчителів  Гонтаренко О.С., Крячко М.М., Волик І.Ю., РоманенкоЛ.М. які компетентні у відборі способів досягнення й підтримки високого рівня мотивації учнів на кожному етапі уроку, у виборі форм, методів, прийомів викладання навчального матеріалу, у використанні основних принципів, що стимулюють в учнів внутнішнє засвоєння інформації.     Матеріали засідань ШМО відповідно до плану оформлено в окремих папках.

          Учитель Волик І. Ю. у своїй роботі звертає увагу на формування особистості, яка буде здатна навчатись протягом всього життя, застосувуючи здобуті знання в певних життєвих ситуаціях, використовуючи в  практиці своєї роботи елементи ейдетики.  Ірина Юріївна впроваджує проектну технологію, яка дозволяє вчителю гармонійно поєднати академічні та прагматичні знання, стимулювати самостійну пізнавальну діяльність учнів; використовувати сукупність дослідницьких, пошукових, творчих за своєю суттю методів, прийомів, засобів; залучати учнів до індивідуальної, групової чи колективної роботи.

         Романенко Л.М. використовує у своїй роботі інтерактивні технології. На  своїх уроках вчитель створює умови для постійної активної  взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу, де учень і вчитель виступають рівноправними, рівнозначними суб’єктами  навчання, де кожен учень активно взаємодіє з іншими, з його оточенням,  середовищем шляхом діалогу,  взаємонавчання. Інтерактивні методи дозволяють Людмилі Миколаївні зробити навчання більш доступним і  цікавим, дають можливість створити умови для розвитку в дітей  здатність будувати  конструктивні стосунки в групі,  вміння знаходити  спільне розв’язання  проблеми. 

          Гонтаренко О.С. використовує у своїй роботі проектну технологію.

  Метод проектів – це спільна робота учня і вчителя, яка вимагає інтегрування різноманітних методів, засобів навчання, поєднання знань і вмінь із різних галузей науки. Працюючи над даним проблемним питанням вчитель обов’язковим для себе вбачає: тісне поєднання теорії і практики; залучення учнів до самостійної роботи; звертання до міжпредметних зв’язків.

         Вчитель англійської мови Плотнікова К.С. та вчитель фізичної культури

       Примак Б.В. у своїй роботі  використовують особистісно орієнтований підхід до навчання, виховання та розвитку учнів. Вчителі ставляться до своїх вихованців як до повноправних особистостей. Особистісно орієнтоване виховання вибудовують на діалогічній основі, передбачають суб’єкт – суб’єктну взаємодію своїх вихованців. Втілити ідею особистісно орієнтованого навчання педагогам допомагають такі засоби: створення атмосфери зацікавленості кожного учня в роботі класу, оцінювання діяльності учнів не тільки за кінцевим результатом (правильно – неправильно), а й за процесом його досягнення тощо.

          Всі  члени МО у своїй роботі використовують інформаційно-комунікаційні технології.  Запровадження в навчання ІКТ підвищує загальний рівень навчального процесу, посилює мотивацію навчальної та пізнавальної діяльності учнів, постійно підтримує вчителів у стані творчого пошуку педагогічних новацій.

          Протягом навчального року вчителі підвищували свою майстерність, вивчаючи спеціальну літературу, апробуючи новітні технології на власних уроках. Як і в  попередньому навчальному році таку роботу  можна вважати  достатньою, виходячи із якісного складу вчителів ШМО ( 1 вчитель  має вищу  кваліфікаційну категорію, 2 вчителі мають першу кваліфікаційну категорію,  3 вчителя мають другу кваліфікаційну категорію,).

           На одному із засідань методичного об’єднання підготовлено повідомлення та презентацію досвіду роботи щодо розвитку зв’язного мовлення школярів, збагачення їх словникового запасу. З цієї теми в навчально- виховному комплексі працює творча група вчителів та вихователів, до  складу якої входять Волик І.Ю. та Плотнікова К.С., Гонтаренко О.С.  З метою підвищення мовленнєвої культури особливу увагу  приділено вправам, спрямованим на збагачення активного словника дітей, а також формуванню у них навички вибирати із свого словникового запасу для висловлювання думки ті слова, які найбільше відповідають змісту висловлювання і роблять його правильним, влучним і виразним.

        З метою підвищення рівня професійної компетентності педагогів початкової школи, активізації їх творчої діяльності, розвитку творчих здібностей учнів початкової школи, створення умов для їх самореалізації, розширення співпраці з батьківською громадськістю протягом навчального року проходили  тематичні тижні початкових класів. У рамках тематичних тижнів були проведені, відкриті уроки, вікторини, бесіди зустрічі, виставки, майстер-класи тощо. Серед яких слід відмітити такі тематичні виставки:  «Наша мова калинова», «Святий Миколай», «До дня народження комплексу», «Свято Вчителя» тощо.

           Відповідно до плану роботи методичного кабінету відділу освіти, на виконання наказу по шкільній ланці комплексу від 10 березня 2017 року № 4   «Про організацію та проведення Методичного квесту в шкільній ланці комплексу»  з метою обміну, пропаганди передового педагогічного досвіду вчителів початкових класів щодо модернізації навчально-виховного процесу молодших школярів, популяризації нових оригінальних освітніх ідей у роботі над Державними стандартами початкової загальної освіти, оновленими навчальними програмами, пошуку нових нестандартних підходів до керівництва освітнім процесом початкової ланки, активізації методичної роботи упродовж 20- 29 березня 2017 року було проведено Методичний квест в шкільній ланці комплексу на тему «Інноваційні  підходи до підвищення ефективності навчальної діяльності молодших школярів».

          У плані проведення Методичного квесту було передбачено тематичні заходи інформаційного, освітнього та  виховного характерів. Протягом цих днів робота була спланована так, щоб заходи охоплювали різні сфери діяльності вчителів та учнів, були цікавими та корисними, сприяли інтелектуальному та творчому розвитку учнів.

           Як свідчать результати проведеної роботи, відгуки вчителів 1-4 класів про результативність її проведення, Методичний квест пройшов в цілому на високому науково-методичному рівні, продемонстрував зацікавленість вчителів питанням підвищення ефективності організації навчально-виховної роботи, готовності опановувати нові знання із педагогіки та психології, пошуку нових шляхів покращення навчально-виховного процесу, розвитку пізнавальної діяльності учнів.

      Учні 2 — 4 класів готуються до інтелектуальних змагань, олімпіад. Значна частина педпрацівників  ПНВК «Капітошка» стараються створити таку систему роботи, щоб підвищити якість знань  учнів. З метою забезпечення розвитку особистісних якостей школярів та розкриття їх творчого потенціалу в школі  у 2016– 2017 н.р. оновлений банк «Обдарована особистість». З січня 2017 року розпочата робота по підготовці учнів до участі в I етапі ВУО. Класні керівники та вчителі — предметники залучали учнів до роботи в гуртках за інтересами, позакласній діяльності, проведення предметних тижнів. Складений план роботи зі здібними та обдарованими учнями, учителями розроблені індивідуальні плани роботи. Творчий учитель плекає творчого учня. Мікроклімат у колективі сприяє творчому зростанню педагогів та учнів. Він поєднує  в собі відповідальність і доброзичливу вимогливість, взаємну  повагу й толерантність, традиції й новаторство. Нам приємно повідомити, що творчі вчителі мають творчих дітей.  Учні шкільної ланки комплексу приймали участь у   Всеукраїнському заочному

гуманітарному конкурсі «Космічні фантазії».

          З кожним роком зростає кількість учнів- переможців  конкурсів:  «Кенгуру»,  «Гринвіч»,  «Колосок», «Соняшник» (3-4 клас), Міжнародного конкурсу з усного рахунку «Міксіке» (3 клас).  

          З метою виявлення та підтримки здібних та академічно обдарованих учнів школи І ступеня проведено предметні олімпіади серед учнів 2-4 класів з математики, української мови, літературного читання та англійської мови. Це сприяє ранньому виявленню обдарованих учнів, розвитку інтересу до участі в інтелектуальних змаганнях залучення учнів до участі в олімпіадах з 2 класу. В шкільній ланці комплексу практикується участь другокласників в олімпіаді з української мови, літературного читання, а в 2016 року – з математики. Але слід переглянути підходи  до організації олімпіад  з предметів галузі «Людина і світ» Державного стандарту початкової освіти.

          У II  (міському) турі олімпіад від школи взяла участь 1 учениця 4 класу Спіцина Тетяна,  яка з математики зайняла 3 місце,  з української мови – 2 місце. У порівнянні з минулим роком, де учні показали низький рівень,  це гарні результати.  Участь учнів шкільної ланки комплексу в ІІ (міському) етапі ВУО обговорені на нараді при директорі.

  У 2016-2017 році слід відмітити  роботу вчителя 4 класу Романенко Л.М., яка приймала участь   у ІІ Всеукраїнському Інтернет конкурсі «Учитель року-2017» за версією науково-популярного природничого журналу «Колосок» і стала лауреатом у номінації «Учитель-ерудит», дипломантом конкурсу «Освіта Запорізького краю — 2017» та одним із переможців міського етапу конкурсу «Учитель року- 2017».

          Аналізуючи роботу ШМО за 2016-2017 н.р. слід відмітити, що необхідно  ще більше посилити увагу вчителів до індивідуальної роботи з обдарованими школярами, збагачення словникового запасу учнів, урізноманітнення форм проведення засідань ШМО, його практичну спрямованість та відповідальність вчителів у проведені відкритих уроків під час колективних переглядів. Ряд вчителів ( Плотнікова К.С., Примак Б.В., Гонтаренко О.С.) не провели  відкритих уроків у 2016-2017 н.р.

            Згідно з планом роботи школи  перевірялася відповідність обсягів домашніх завдань вимогам навчальних програм учнів початкових класів. Перевірка показала, що  вчителі  Романенко Л. М., Крячко М. М., Волик І.Ю., Плотнікова К.С. обираючи домашнє завдання, орієнтуються на закріплення та поглиблення знань, а самі вправи спрямовані на формування в учнів уміння самостійно працювати, розвивати пізнавальні інтереси та творчі здібності. У журналах є позначки про різний рівень домашніх завдань, що дає змогу вихованцям обирати власний рівень.

        Вивчення стану викладання предметів в 1-4 класах свідчить, що класоводи на високому рівні забезпечені фаховою та методичною літературою, чітко простежується тенденція щодо перебудови навчального процесу на засадах гуманізму, демократизму, застосовуються нові підходи до організації уроку з утвердженням педагогіки особистості, більше уваги приділяється створенню оптимальних умов для різнобічного розвитку кожного учня з урахуванням його індивідуальних можливостей, пізнавальних потреб, прагнень. Але ще в недостатньому обсязі використовуються метод учнівських проектів, рівнева диференціація, технологія «створення ситуації успіху», потребує уваги і правильність визнання мети уроку з боку  вчителів.

                 Аналіз роботи за 2016 -2017 навчальний рік показав, що основна мета і завдання V етапу реалізації методичної теми  в основному виконані. Робота носила теоретичний і практичний характер із втіленням в практику роботу акмеологічних напрямів. Обрані шляхи сприяли підвищенню рівня професійної майстерності вчителів, які значно оволоділи прийомами і методами створення позитивної атмосфери навчання.

      Слід відзначити підвищення якісних показників в роботі вчителів методичного об’єднання:

— типи уроків стали більш різноманітними;

— вчителі  урізноманітнюють свої уроки інноваційними технологіями;

— у 100% педагогів на достатньому й високому рівнях сформована предметна компетентність.

      Усі досягнення вчителів ШМО відображені у  «Методичному паспорті вчителя».

     Але необхідно вказати і на деякі недоліки в роботі ШМО за минулий навчальний рік, а саме:

— не висвітлені деякі питання виховання молодших школярів;

— потребує удосконалення вміння вчителями початкових класів визначати мету уроку;

— недостатньо цілеспрямовано ведеться робота  на активізацію словника учнів;

—  безвідповідальне ставлення деяких педагогів до колективних переглядів, як однієї із форм підвищення свого професійного рівня.

          Виходячи з вищезазначеного, основними напрямками роботи вчителів ШМО на 2017 – 2018 навчальний рік є:

 1. 1. Модернізація форм, змісту й методів підготовки та розвитку професійної компетентності вчителів шкільної ланки комплексу, підготовка їх до роботи у сучасних умовах за оновленими програмами та новою методичною темою;
 2. Організувати методичну роботу з вчителями шкільної ланки комплексу на засадах диференційованого підходу щодо забезпечення реалізації завдань модернізації шкільної освіти, формування професійних компетентностей педагогів, підготовку їх до роботи в інноваційному режимі;
 3. Продовжити створювати умови для узагальнення та висвітлення кращого педагогічного досвіду, власних розробок педагогічними працівниками комплексу у друкованих педагогічних виданнях;
 4. Продовжити запровадження постійного моніторингу показників роботи вчителів шкільної ланки комплексу для вчасного коригування й прийняття управлінських рішень щодо удосконалення їхньої діяльності;
 5. Оптимізувати систему підготовки педагогів до своєчасного виявлення, соціальної підтримки та створення умов для навчання й розвитку обдарованих учнів;
 6. Продовжити формувати єдиний виховний простір на основі об’єднання зусиль комплексу, сім’ї  для забезпечення особистісного зростання кожної дитини та максимальної адаптації до соціуму, розвитку морально-духовних якостей;
 7. Залучати вчителів до участі у різноманітних міських творчих групах, майстер- класах , конкурсах тощо;
 8. Продовжити впровадження моніторингу якості освіти щодо створення певних інформаційних умов та визначення рівня навчальних досягнень школярів.

          В.о. директора ПНВК «Капітошка»:                                       М.М. Крячко

 

План ШМО 2016-2017

План

засідань методичного обєднання вчителів початкових класів  на 2016 – 2017 навчальний рік

І засідання  (серпень)

Форма роботи: консультативний пункт

Тематика засідань Відповідальний Робота між засіданнями
1 Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів за 2015 – 2016 навчальний рік.

Звіт голови м/о. 

Крячко М.М.

1. Продовження накопичення банку інформації ідей 

«Інновації, які розробляються та використовуються в школі»

( збірки, статті, методичні розробки).

2.  Продовження поповнення інформаційної бази «Впровадження акмеологічних підходів в роботу  школи».

3. Взаємовідвідування уроків.

4. Діагностика професійних потреб вчителів у методичній діяльності.

5. Проведення предметних тижнів.

6. Вивчення Інтернет-ресурсів для вчителів початкових класів.

2

Обговорення і затвердження плану роботи методичного 

об’єднання вчителів початкових класів на 2016 – 2017 н.р., календарних планів, плану виховної роботи.

Члени методичного об’єднання
3

Опрацювання інструктивно – методичних матеріалів: 

— для організації навчально – виховного процесу учнів 1 – 4 класів —   листа Міністерства освіти і науки України  від 17.08.2016 №  1/9-437 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»;

— про структуру 2016-2017 н.р.та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів від 09.06.2016  № 1/9-296

— наказу МОН України від 08.04.2015 р. № 412 «Інструкція щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»;

-Наказу МОН від 19.08.2016 № 1009 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 №1222»

Члени методичного об’єднання
4 Опрацювання схвалених 04.08.2016 р. Колегією МОН оновлених навчальних програм для 1-4 класів та методичних рекомендацій до них

Заступник директора з НВР 

Романенко Л. М

ІІ засідання ( жовтень)

Форма роботи:  круглий стіл

Тематика засідань Відповідальний Робота між засіданнями
1 Реалізація нової Концепції національно-патріотичного виховання.

 Волик І. Ю. 

1. Поновлення банку 

«Обдарована особистість».

2. Поновлення карти інновацій, що використовуються в шкільній ланці ПНВК «Капітошка».

3. Взаємовідвідування уроків.

4. Цікавинки з методичної скриньки.  Підготуватися до педагогічної виставки «Впровадження інноваційних технологій в навчально – виховний процес»

5. Проведення предметних тижнів.

6. Вивчення Інтернет-ресурсів для вчителів початкових класів.

2  Почерк майстра  «Словникова робота як засіб формування мовленнєвої компетенції у дітей молодшого шкільного віку»

Гонтаренко О. С. 

3 Панорама ідей “ Як уникнути труднощів у навчанні молодших школярів ” Крячко М М
4 Про цілорічну якісну підготовку учнів до участі в конкурсах, інтелектуальних змаганнях тощо.  Заступник  директора з НВР Романенко Л.М..
5 Про результати вхідних контрольних робіт з української мови та  математики учнів 2- 4 класів. Заступник  директора з НВР Романенко Л.М..

ІІІ засідання ( січень)

Форма роботи: науково-практична конференція

Тематика засідань Відповідальний Робота між засіданнями
1  «Впровадження інноваційних технологій в навчально – виховний процес як один із якісних компонентів розвитку ключових компетентностей дітей в акмеологічному середовищі».

Члени МО

К.1. Накопичення банку інформації ідей 

«Інновації, які розробляються та використовуються в школі» ( збірки, статті, методичні розробки).

2. Поповнення інформаційної бази «Впровадження акмеологічних підходів в роботу  школи».

3. Взаємовідвідування уроків.

4. Проведення предметних тижнів.

5. Вивчення Інтернет-ресурсів для вчителів початкових класів.

2 « Формування полікультурної особистості учня  через систему європейських цінностей. Рік англійської мови в Україні Плотнікова К.С.
3 Цікавинки з методичної скриньки.   Педагогічна виставка «Впровадження інноваційних технологій в навчально – виховний процес»                                           Члени МО

ІVзасідання  (квітень)

Форма роботи: методичний марафон

Тематика засідань Відповідальний Робота між засіданнями
1 Використання індивідуального підходу на уроках фізичного культури – шлях до розвитку творчої особистості в учня. Примак Б В

1. Вивчення Інтернет-ресурсів для вчителів початкових класів. 

2

Панорама ідей: «Складання перспективного плану роботи 

методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2017 – 2018  навчальний рік»

Члени МО

3 Про результати  контрольних робіт з української мови та  математики, мовленнєвої діяльності, перевірки техніки читання  учнів 2- 4 класів

Заступник директора з НВР 

Романенко Л.М.

3 Моніторинг навчальних досягнень  учнів початкових                  класів за рік у контексті їх особистісного росту. ( Аналіз) Заступник директора з НВР Романенко Л.М.

План ШМО на 2017-2018

План

засідань методичного обєднання вчителів початкових класів  на 2017 – 2018 навчальний рік

І засідання  (серпень)

Форма роботи: консультативний пункт

Тематика засідань Відповідальний Робота між засіданнями
1 Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів за 2016 – 2017 навчальний рік

Звіт голови м/о 

Романенко Л.М.

1. Накопичення банку інформації ідей 

«Світові тенденції навчання та їх реалізація»

(Польща, Фінляндія, Канада, США тощо)

2. Взаємовідвіду-

вання уроків.

3. Проведення предметних тижнів

4. Продовження вивчення Інтернет-ресурсів для вчителів початкових класів

5. Забезпечення умов для адаптації першокласників до шкільного життя

6. Розробка проекту газети шкільної ланки комплексу «Методичний кластер»

2

Обговорення і затвердження плану роботи методичного 

об’єднання вчителів початкових класів на 2017 – 2018 н.р., календарних планів, плану виховної роботи

Члени методичного об’єднання
3

Опрацювання інструктивно – методичних матеріалів: 

— для організації навчально – виховного процесу учнів 1 – 4 класів —   листа Міністерства освіти і науки України  від 17.08.2016 №  1/9-437 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»;

— про структуру 2017-2018 н.р.та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів від 07.06.2017 № 1/9-315

— наказу МОН України від 08.04.2015 р. № 412 «Інструкція щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»;

-Наказу МОН від 19.08.2016 № 1009 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 №1222»

Члени методичного об’єднання
4 Повторення ключових тез про орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів та методичних рекомендацій до оновлених навчальних програм початкової школи

Заступник директора з НВР 

Романенко Л. М

5 Моніторинг професійної компетентності  членів ШМО

Заступник директора з НВР 

Романенко Л. М

6 Організація самоосвіти вчителів, затвердження науково-методичної проблеми Члени методичного об’єднання

ІІ засідання ( жовтень)

Форма роботи:  педагогічні гостини

Використання компетентнісного підходу в навчанні молодших школярів

Тематика засідань Відповідальний Робота між засіданнями
1 Використання міжпредметних зв’язків у системі формування комунікативної культури молодших школярів

Гонтаренко О.С.

1. Поновлення банку 

«Обдарована особистість»

2. Поновлення карти інновацій, що використовуються в шкільній ланці ПНВК «Капітошка»

3. Взаємовідвідування уроків

4. Цікавинки з методичної скриньки

5. Проведення предметних тижнів

6. Вивчення Інтернет-ресурсів для вчителів початкових класів

7. Випуск газети шкільної ланки комплексу «Методичний кластер»

2  Розвиток уміння налагоджувати комунікативні стосунки з людьми у різних життєвих ситуаціях на уроках англійської мови (методи та прийоми)

Плотнікова К.С.

3 Методичні рекомендації щодо проведення бінарних та інтегрованих уроків Романенко Л.М.
4 Про результати ввідних контрольних робіт з української мови та  математики учнів 2- 4 класів. Заступник  директора з НВР Романенко Л.М.

ІІІ засідання (січень)

Форма роботи: круглий стіл

Використання компетентнісного підходу в навчанні молодших школярів

Тематика засідань Відповідальний Робота між засіданнями
1 Проектно – тематичний підхід  у початковій школі Волик І.Ю.

1. Взаємовідвідування уроків 

2. Проведення предметних тижнів

3. Вивчення Інтернет-ресурсів для вчителів початкових класів

4.  Випуск газети шкільної ланки комплексу «Методичний кластер»

2 Впровадження сучасних систем фізичних вправ на уроках фізичної культури Небаба М.І.
3 Про цілорічну якісну підготовку учнів до участі в конкурсах, інтелектуальних змаганнях тощо Заступник  директора з НВР Романенко Л.М..
4 Аукціон ідей. Виховна робота (національне- патріотичне виховання) Члени МО
5

Цікавинки з методичної скриньки «Світові тенденції навчання та їх реалізація» 

(Польща, Фінляндія, Канада, США тощо).

                                                              Члени МО

ІVзасідання  (квітень)

Форма роботи: методичний марафон

Тематика засідань Відповідальний Робота між засіданнями
1 Практична спрямованість навчання молодших школярів Сльота Н.В.

1. Вивчення Інтернет-ресурсів для вчителів початкових класів 

2. Поповнення кабінетів новими дидактичними іграми, роздатковим матеріалом

3. Працювати під лозунгом «Кабінет- творча лабораторія вчителя»

4. 6. Випуск газети шкільної ланки комплексу «Методичний кластер»

2

Панорама ідей: «Складання перспективного плану роботи 

методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2018 – 2019  навчальний рік»

Члени МО

3 Про результати  контрольних робіт з української мови та  математики, мовленнєвої діяльності, перевірки сформованих навичок голосного та мовчазного читання  учнів 2- 4 класів

Заступник директора з НВР 

Романенко Л.М.

4 Моніторинг навчальних досягнень  учнів початкових                  класів за рік у контексті їх особистісного росту. ( Аналіз) Заступник директора з НВР Романенко Л.М.

Наказ про цілорічну підготовку до ВУО у 2017 році

UkraineCoatOfArmsSmallBW

Приватний навчально – виховний комплекс « дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня « Капітошка»

 

НАКАЗ

 

 

Від « _____» ___________ 2017 року                                               № _____

Про  управлінське  супроводження

підготовки  здібних і  обдарованих

учнів  до  інтелектуальних змагань

у 2017 році

Керуючись Указом Президента України від 30.09.2010 № 927 «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді», Програмою розвитку освіти Запорізької області на 2013-2017 роки (рішення сесії Запорізької облради від 22.11.2012 № 11), Положенням про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1099), з метою розвитку здібностей і обдарувань учнів, збереження фізичного і психічного здоров’я, запобігання їх перевантаженню

НАКАЗУЮ:

 1. Класоводам 1- 4 класів:

1.1. Провести анкетування здібних і обдарованих учнів, визначених психологом, щодо їх бажання брати участь у конкретних інтелектуальних змаганнях;

1.2. Урахувати результати інтелектуальних змагань минулого навчального року і бачення вчителів класу щодо кандидатур школярів на участь в інтелектуальних змаганнях наступного навчального року;

1.3.Співвіднести  зазначені пропозиції до 18.01.2017;

1.4. Провести малі педради за участю психолога для узгодження пропозицій  і остаточного вирішення питання у термін до 20.01.2017;

1.5. Подати списки-пропозиції  за встановленою формою  заступнику директора з навчально-виховної роботи  Романенко Л.М. до  23.01.2017.

 1. Керівнику методичного об’єднання вчителів початкових класів:

2.1.Проконсультуватись до 27.01.2017 з методистом міського методичного кабінету відділу  освіти Шкуренко В.П. щодо нових підходів у підготовці учнів до інтелектуальних змагань наступного навчального року, враховуючи методичні рекомендації інституту інноваційних технологій і змісту освіти;

2.2. Надати до 29.01.2017  методичну допомогу вчителям у підготовці учнів до інтелектуальних змагань з відповідного предмета.

2.3. Поширювати протягом року досвід роботи вчителів міста, області тощо по організації роботи з обдарованими учнями;

 1. Учителям Романенко Л.М., Волик І.Ю., Крячко М.М., Гонтаренко О.С. , Плотніковій К.С.:

3.1.Забезпечити особистісно-орієнтовану підготовку здібних і обдарованих учнів до інтелектуальних змагань, починаючи з 01.02.2017 згідно додатку 1;

3.2. Використовувати для щотижневої роботи з учнями:  додаткові індивідуальні заняття,  уроки тощо;

3.3. Аналізувати стан підготовки учнів до шкільного, міського етапів інтелектуальних змагань;

3.4. Звітувати перед заступником директора з навчально-виховної роботи Романенко Л.М. про стан підготовки учнів до інтелектуальних змагань до 24.03.2017, 24.04.2014, 25.09.2017.

 1. Заступнику директора з НВР Романенко Л.М.:

4.1 Проаналізувати і доповісти на нараді при директорі про стан виконання аналогічного наказу минулого року, порівнявши списки учасників  олімпіад і конкурсів зі списками учнів, які готувались до них протягом року;

4.2. Узагальнити подання класних керівників згідно з п. 1.5 цього наказу до 29.01.2017; скорегувати участь  школярів у змаганнях (не більше 2);

4.3.Взяти на контроль цілорічну особистісно-орієнтовану систематичну роботу вчителів зі здібними і обдарованими учнями по підготовці їх до інтелектуальних змагань згідно додатку 1 до 20.03.2017, 20.04.2017, 20.09.2017;

           4.4. Про стан особистісно-орієнтованої підготовки здібних і обдарованих учнів до інтелектуальних змагань доповідати на нарадах при директорі до 28.03.2017, 28.04.2017, 28.09.2017;

4.4. Затвердити списки учнів, які готуються до інтелектуальних змагань наступного навчального року (додаток 1).

 1. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з НВР Романенко Л.М..

В.о.директора  ПНВК « Капітошка»:                                                М.М. Крячко

З наказом ознайомленні:

Романенко Л.М.                                                Волик І.Ю.

Гонтаренко О.С.                                                Плотнікова К.С.

Додаток 1

до    наказу ПНВК « Капітошка»

____________ № __________

 

 

Список

учнів 1 – 4 класів які готуються до інтелектуальних змагань наступного 2017 року 

Клас ПІБ учня Олімпіада, конкурс тощо Учитель Де проводить Дата контролю
24.03 24.04 24.09

1 клас

 

 

 

Кривунь Аліса

Олімпіада з математики,

«Кенгуру», української мови

Волик І.Ю. Урок, діз      
Доля Софія

Олімпіада з математики, української мови,

«Кенгуру»

Волик І.Ю. Урок, діз      
Кузьменко Любов

Олімпіада з математики,

«Кенгуру»

Волик І.Ю. Урок, діз      
Сітніков Даніїл Олімпіада з української мови Волик І.Ю. Урок, діз      
Щербина Анна Олімпіада з української мови Волик І.Ю. Урок, діз      
Щербина Софія «Колосок», природничі конкурси Волик І.Ю. Урок, діз      
Слободян Тимур «Колосок», природничі конкурси Волик І.Ю. Урок, діз      

2 клас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Токін Михайло Олімпіада з математики, читання, англійської мови

Крячко М.М.

Плотнікова К.С.

Урок, діз

Урок, діз

     
Павріанідіс Єва Олімпіада з математики Крячко М.М. Урок, діз      
Шишкін Антон Олімпіада з математики Крячко М.М. Урок, діз      
3 клас Тєльчаров Олексій

Олімпіада з  математики, читання, конкурс ім. Яцика

«Кенгуру»

Гонтаренко О.С. Урок, діз      
Федорова Валерія

Олімпіада з  математики, конкурс ім. Яцика

«Кенгуру», «Колосок»,

англійська мова

Гонтаренко О.С.

Плотнікова К.С.

Урок, діз

Урок, діз

     
Люцканов Руслан

Олімпіада з  математики, читання,

«Кенгуру», «Колосок»

Гонтаренко О.С. Урок, діз      
Кривунь Аріна Образотворче мистецтво Гонтаренко О.С. Урок, діз      
Баклажкова Олександра Образотворче мистецтво Гонтаренко О.С. Урок, діз      
Куцевляк Дмитро

Олімпіада з  математики, читання,

«Кенгуру»

Гонтаренко О.С. Урок, діз      

4 клас

 

 

 

 

 

 

 

Валентиров Максим

Олімпіада з  математики,

«Кенгуру»,

«Колосок»,

олімпіада з англійської мови

Романенко Л.М.

Плотнікова К.С.

Урок, діз

Урок, діз

     
Спіцина Тетяна

Олімпіада з української мови, математики, «Колосок»,

конкурс ім. Яцика

олімпіада з англійської мови

Романенко Л.М.

Плотнікова К.С.

Урок, діз

Урок, діз

     
Альхімович Ерік Олімпіада з англійської мови Плотнікова К.С. Урок, діз      

В.о.директора  ПНВК « Капітошка»:                                                               М.М. Крячко

Виконавець заступник директора з НВР:                                                        Л. М. Романенко

Підсумки роботи з обдаровваними наказ 2016р.

UkraineCoatOfArmsSmallBW

Приватний навчально – виховний комплекс « дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня « Капітошка»

 

НАКАЗ

 

 

______________________                                                № _____

 

 

 

Про  підсумки управлінського

супроводження підготовки  здібних

і  обдарованих учнів  до інтелектуальних

змагань, конкурсів   2016 року

Керуючись Указом Президента України від 30.09.2010 № 927 «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді», Програмою розвитку освіти Запорізької області на 2013-2017 роки (рішення сесії Запорізької облради від 22.11.2012 № 11), Програми розвитку освіти міста Бердянська на 2013-2017 роки

(рішення 33 сесії VI скликання Бердянської міської ради Запорізької області від 31.01.2013 року), з метою розвитку здібностей і обдаровань учнів, збереження фізичного і психічного здоров’я, запобігання їх перевантаженню у 2016  році були проведені співбесіди класними керівниками із  учнями щодо їх бажання брати участь у інтелектуальних змаганнях, олімпіадах, конкурсах.  Психологом комплексу Черновою Н.П.  проводився протягом року моніторинг пізнавальної сфери дітей молодшого шкільного віку, відповідно вчителям шкільної ланки комплексу надавалися всі необхідні рекомендації  для розвитку  обдаровань  та здібностей учнів. Були враховані результати інтелектуальних змагань попереднього навчального року, бачення вчителів класу щодо кандидатур школярів на участь у інтелектуальних змаганнях.

Одним із завданням роботи шкільної ланки комплексу є турбота про  розвиток творчого потенціалу кожного педагога і колективу в цілому, створення цілісної системи по виявленню і розвитку талановитих учнів, створення умов для самовдосконалення вчителів та школярів.

І тому, значна частина педагогів  ПНВК «Капітошка» старається  протягом року створити таку систему роботи, щоб підвищити якість знань  учнів. З метою забезпечення розвитку особистісних якостей школярів та розкриття їх творчого потенціалу в школі у 2016 р. був оновлений банк «Обдарована особистість». З січня 2016 року розпочалась робота по підготовці учнів до участі в I (шкільному) етапі ВУО. Класні керівники та вчителі — предметники залучили учнів до роботи в гуртках за інтересами, позакласній діяльності, проведення предметних тижнів. Складені плани роботи зі здібними та обдарованими учнями, учителями розроблені індивідуальні плани роботи з кожним учнем.    Адже головне завдання ВУО – дати учневі змогу розвинути свій інтелект у самостійній творчій діяльності з урахуванням індивідуальних особливостей і нахилів.

З метою виявлення та підтримки здібних та академічно обдарованих учнів школи І ступеня проведено предметні олімпіади серед учнів 2-4 класів з математики, української мови, літературного читання та англійської мови. Це сприяє ранньому виявленню обдарованих учнів, розвитку інтересу до участі в інтелектуальних змаганнях залучення учнів до участі в олімпіадах з 2 класу. В шкільній ланці комплексу практикується участь другокласників в олімпіаді з української мови, літературного читання, а в 2016 року – з математики. Але слід переглянути підходи  до організації олімпіад  з предметів галузі «Людина і світ» Державного стандарту початкової освіти.

Підготовкою учнів до  олімпіад, інтелектуальних змагань  та конкурсів займалось 5 вчителів: Романенко Л.М., Крячко М.М., Волик І.Ю., Плотнікова К.С. , Гонтаренко О.С.  У II  (міському) турі олімпіад від школи взяла участь 1 учениця 4 класу Спіцина Тетяна,  яка з математики зайняла 3 місце,  з української мови – 2 місце. У порівнянні з минулим роком, де учні показали низький рівень,  це гарні результати.   Участь учнів шкільної ланки комплексу в ІІ (міському) етапі ВУО обговорені на нараді при директорі.

Позитив:

 • є динаміка, тенденція збільшення кількості предметів, з яких проводилися олімпіади (до 4 предметів), вперше залучені учні 2 класу до участі в олімпіаді з математики;
 • проведений шкільний конкурс з усного рахунку;
 • учні 4 класу взяли участь у міжнародному конкурсі з усного рахунку «Прангліміне», де показали досить непогані результати;
 • є інтерес до випробування сил у дітей, які не занесені в банк «Обдарована особистість»;
 • більше учнів взяли участь у конкурсах: «Кенгуру»,   «Колосок», «Грінвіч», вперше –  у «Соняшнику»;
 •  

Клас

Кількість учнів

Переможці

« Кенгуру»

2

12 учнів

Переверзєва Олександра- 3 місце

Ковалевська Олександра- 3 місце

Іванькова Поліна – 2 місце

Бутєв Тимур- 3 місце

Баклажкова Олександра- 2 місце

Шульгін Матвій – 3 місце

Тєльчаров Олексій – 2 місце

Камордин Тимур – 2 місце

Куцевляк Дмитор – 2 місце

Мунтянова Альбіна – 2місце

Кривуль Аріна – 2 місце

Панченко Катерина – 1 місце

3

7 учнів 

Валентиров Максим – 2 місце

Варакіна Єлизавета – 3 місце

Спіцина Тетяна– 2 місце

Чернова Злата – 2 місце

Тимець Софія – 2 місце

Курінських Микита – 2 місце

Альхімович Ерік – 2 місце

4

7 учнів 

Будянський Іван – 1 місце

Горбунко Владислава – 3 місце

Колесник Ігор – 2 місце

Корсун Марина – 2 місце

Крячко Владислав- 2 місце

Вознесенський Едуард – 2 місце

Прохненко Богдан- 2 місце

«Колосок» (осінній)

1

1 учень

Альхімович Марк – 1 місце

2

8 учнів

Ковалевська Олександра- 1 місце

Баклажкова Олександра- 1 місце

Шульгін Матвій – 2 місце

Камордин Тимур – 1 місце

Куцевляк Дмитор – 1 місце

Люцканов Руслан – 1 місце

Іванькова Поліна – 1 місце

Федорова Валерія- 1 місце

3

7 учнів 

Валентиров Максим – 1 місце

Спіцина Тетяна – 1 місце

Чернова Злата – 1 місце

Варакіна Єлизавета- 1 місце

Альхімович Ерік-1 місце

Кіосова Анастасія- 2 місце

Курінськіх Микита- 1 місце

4

 

7 учнів 

Горбенко Влада- 1 місце

Прохненко Богдан – 1 місце

Крячко Владислав – 1 місце

Колесник Ігор – 1місце

Будянський Іван- 1 місце

Корсун Марина – 2 місце

Вознесенський Едуард – 2 місце

Колосок» (весняний)

1

10 учнів

Альхімович Марк – 1 місце

Камордин Денис- 2 місце

Клименко Єлисей- 1 місце

Лінцова Єва- 1 місце

Маджарова Мирослава- 1 місце

Малявко Поліна- 1 місце

Павріанідіс Єва- 1 місце

Скомарохов Єгор- 1 місце

Поліщук Ратмир- 1 місце

Шишкін Антон- 1 місце

2

18 учнів

Ковалевська Олександра- 1 місце

Баклажкова Олександра- 1 місце

Шульгін Матвій – 2 місце

Камордин Тимур – 1 місце

Куцевляк Дмитор – 1 місце

Люцканов Руслан – 1 місце

Іванькова Поліна – 2 місце

Федорова Валерія- 1 місце

Бутєв Тимур- 1 місце

Касаткіна Олеся- 1 місце

Кривунь Аріна- 1 місце

Михайлов Павло – 2 місце

Мунтянова Альбіна- 1 місце

Паленкою Кирило – 2 місце

Переверзєва Олександра- 1 місце

Тєльчаров Олексій – 1 місце

Скомарохов Кирил – 2 місце

Панченко Катерина – 1 місце

3

8 учнів

Валентиров Максим – 2 місце

Варакіна Єлизавета – 2 місце

Чернова Злата – 2 місце

Курінських Микита – 2 місце

Альхімович Ерік – 2 місце

4

8 учнів

Горбенко Влада- 1 місце

Прохненко Богдан – 1 місце

Крячко Владислав – 1 місце

Колесник Ігор – 2 місце

Будянський Іван- 1 місце

Корсун Марина – 1 місце

Вознесенський Едуард – 1 місце

Садовнікова Катерина- 2 місце

«Грінвіч»

2

3 учня

Баклажкова Олександра- 1 місце 

3

4 учня

———

4 3 учня

Колесник Ігор – 3 місце

«Соняшник»

3

7 учнів

Валентиров Максим – 2 місце

Спіцина Тетяна – 2 місце

Чернова Злата – 3 місце

Альхімович Ерік-2 місце

Кіосова Анастасія- 3 місце

Курінськіх Микита- 2місце

4

7 учнів

Горбенко Влада- 1 місце

Прохненко Богдан – 1 місце

Крячко Владислав – 1 місце

Колесник Ігор – 1 місце

Будянський Іван- 1 місце

Корсун Марина – 1 місце

Садовнікова Катерина- 1 місце

 • проведення предметних тижнів, зокрема для підвищення природничо – математичної освіти учнів з математики та природознавства;
 • організація психологічного супроводу підготовки учнів до участі в олімпіадах, методичної підтримки педагогів;
 • участь у конкурсі «Охорона праці очима дітей» ( вч. Гонтаренко О.С., Романенко Л.М. (2016 р.- ІІ місце).

В цілому підготовка учнів, виявлена під час проведення олімпіад, участі у конкурсах,  має достатній рівень. Проте є недоліки, які вказують на невикористаний потенціал:

 • відсутність з частини предметів цілорічної цілісної системної роботи зі здібними та обдарованими учнями; іноді робота зі здібними учнями носить фрагментарний характер;
 • недостатнє використання завдань творчого характеру, спрямованих на розвиток критичного та логічного мислення учнів, при підготовці учнів до участі в олімпіадах та інтелектуальних змаганнях;
 • відсутність годин варіативної складової навчального плану, відведених для підсилення предметів, з яких проводяться олімпіади.

Виходячи з вищезазначеного, з метою подальшої реалізації державної політики у сфері створення сприятливих умов для виявлення обдарованих дітей та набуття ними відповідних навичок і знань, залучення педагогічних працівників до роботи з обдарованими та здібними учнями

НАКАЗУЮ:

 1. Вчителям Гонтаренко О.С,., Крячко М.М., Волик І.Ю., Романенко Л.М., Плотніковій К.С.:

1.1.У класній та індивідуальній роботі з  учнями  ставити за мету діяльність на результат: розвиток компетентності учнів, розвиток мотивації навчання, моніторинг досягнень в олімпіадах, турнірах, інтелектуальних змаганнях;

протягом року

1.2. Спланувати цілорічну якісну підготовку до наступних змагань, враховуючи проаналізовані підсумки І–ІІ етапів Всеукраїнських учнівських змагань;

січень 2017 р.

1.3. На засіданнях ШМО опрацювати завдання, які надав міський відділ  освіти на ІІ етап ВУО, намітити шляхи усунення недоліків, виявлених  у процесі підготовки до змагань;

грудень – лютий 2016-2017 н.р.

1.4. Вивчати і розповсюджувати кращий педагогічний досвід і досягнення, використовуючи комп’ютерну мережу Інтернет, засоби масової інформації

протягом року

 1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Романенко Л.М.:

2.1.Вжити заходів щодо створення цілісної системи  роботи з обдарованими учнями;

протягом року

2.2. Поновити банк « Обдарована особистість»;

січень 2017 р.

2.3. Співпрацювати з психологом комплексу для своєчасної діагностики потенціалу учнів і активізації процесу самопізнання, саморозкриття, формування адекватної оцінки успіхів і невдач.

протягом року

 1. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчально — виховної роботи Романенко Л.М.

В.о.директора  ПНВК « Капітошка»                                          М.М. Крячко

З наказом ознайомленні:

Романенко Л.М.        ________________________

Волик І.Ю.                 ________________________

Гонтаренко О.С.         ________________________

Плотнікова К.С.          ________________________

Про організацію методичної роботи на 2017-2018 н.р.

UkraineCoatOfArmsSmallBW

Приватний навчально – виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня «Капітошка»

НАКАЗ

Від « ___» ___________2017 року                                                                                                         № _____

Про організацію методичної роботи
з педагогічними кадрами
шкільної ланки комплексу
у 2017-2018 навчальному році

Керуючись Положенням про міський методичний кабінет та враховуючи результати навчально — виховного процесу за 2016-2017 навчальний рік, з метою науково-методичного забезпечення системи загальної середньої освіти, оновлення змісту та структури методичної роботи, розвитку професіоналізму педагогічних працівників та стимулювання їх творчої ініціативи, вдосконалення педагогічної майстерності

НАКАЗУЮ:
1.Спрямувати методичну роботу шкільної ланки комплексу в 2017-2018 навчальному році на вирішення таких завдань:
1.1 Робота над І етапом науково — методичної теми міста «Забезпечення рівного доступу до якісної освіти в умовах реформування української школи»;
1.2. Модернізація форм, змісту й методів підготовки та розвитку професійної компетентності вчителів шкільної ланки комплексу, підготовка їх до роботи у сучасних умовах за оновленими програмами та новою методичною темою;
1.3. Організація методичної роботи з вчителями шкільної ланки комплексу на засадах диференційованого підходу щодо забезпечення реалізації завдань модернізації шкільної освіти, формування професійних компетентностей педагогів, підготовку їх до роботи в інноваційному режимі;
1.4. Продовження створення умов для узагальнення та висвітлення кращого педагогічного досвіду, власних розробок педагогічними працівниками шкільної ланки в друкованих педагогічних виданнях, освітніх Інтернет-порталах, збірниках, буклетах тощо;
1.5. Продовження запровадження постійного моніторингу показників роботи вчителів шкільної ланки комплексу для вчасного коригування й прийняття управлінських рішень щодо удосконалення їхньої діяльності;
1.6.Оптимізація системи підготовки педагогів до своєчасного виявлення, соціальної підтримки та створення умов для навчання й розвитку обдарованих учнів;
1.7. Продовження формування єдиного виховного простору на основі об’єднання зусиль комплексу, сім’ї для забезпечення особистісного зростання кожної дитини та максимальної адаптації до соціуму, сприяння реалізації Концепції національно-патріотичного виховання;
1.8.Залучення вчителів до участі у різноманітних міських творчих групах, майстер- класах , конкурсах тощо;
1.9.Продовження впровадження моніторингу якості освіти щодо створення певних інформаційних умов та визначення рівня навчальних досягнень школярів.
2. Розпочати роботу над науково-методичною темою «Компетентнісний підхід до навчання і виховання як засіб творчого зростання якісно нової особистості» (І етап)» з метою:
1) впровадження в практику досягнень з теми;
2) моделювання уроків та виховних заходів різних типів;
3) розповсюдження, пропаганда нових педагогічних ідей;
4) участь педагогів в Інтернет-форумах та чатах з проблем розвитку професійної компетентності.
3. Затвердити таку структуру методичної роботи в шкільній ланці комплексу:
3.1. Організувати роботу:
— об’єднання вчителів шкільної ланки ( керівник – Романенко Л.М.)
4. Продовжити роботу творчої групи із впровадження ППД:
— «Розвиток зв’язного мовлення » (керівник – Волик І.Ю.);
5. Спільно з провідними спеціалістами Запорізького ОІППО продовжити роботу з підвищення кваліфікації педагогічних кадрів на базі міста та при КЗ «Запорізький ОІППО» ЗОР.
2017-2018 н. р.
6. З метою вивчення запитів педагогів методичну роботу будувати на аналітичній та діагностичній основі.
2017 – 2018 н.р.
7. Організувати роботу з атестації педагогічних працівників згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України.
2017 – 2018 н.р.
8. З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки педагогічних кадрів взяти участь в міських заходах:
8.1. Розширена колегія відділу освіти «Про підсумки діяльності системи освіти міста у 2016-2017 навчальному році щодо забезпечення умов якісної освіти для населення та пріоритетні завдання щодо її розвитку в новому 2017-2018 навчальному році»
29 серпня 2017р.
8.2. Засідання міських методичних об’єднань «Про організацію навчально-виховного процесу та роботу за оновленими програмами в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2017/2018 навчальному році» ( засідання МО)
30 серпня 2017 р.
9. Забезпечити участь педагогічних працівників у роботі міських осередків науково-методичної роботи:
— динамічної групи «Інноваційні підходи до формування математичної компетентності в умовах НУШ»;
— динамічної групи «Упровадження інтеграційного навчання в умовах Нової української школи»;
— майстер-класу «Сучасний урок у початковій школі»
2017 – 2018 н.р.
10. Організувати проведення предметних тижнів:
жовтень – англійської мови;
листопад – української мови та літератури;
січень – мистецтва;
березень – математики;
квітень – природознавства та екології.

11. Затвердити список педагогів-учасників динамічних груп, творчих груп тощо із впровадження перспективного педагогічного досвіду та роботи за оновленими програмами протягом 2017-2018 н. р. (додається).
12. Покласти контроль за виконанням даного наказу на заступника директора з навчально-виховної роботи Романенко Людмилу Миколаївну.

В.о.директора ПНВК « Капітошка»:                                                                                                                                 М.М. Крячко

З наказом ознайомлені:
Гонтаренко О.С.
Романенко Л.М.
Волик І.Ю.
Потапенко І.М
Колоянов П.В.
Небаба М.І.
Сльота Н.В.

Додаток
до наказу ПНВК « Капітошка» ________________№ ___________

СПИСОК
педагогів — учасників динамічних груп, майстер – класів, тощо з впровадження перспективного педагогічного досвіду та роботи за оновленими програмами протягом 2017-2018 н. року

1. Майстер – клас «Сучасний урок у початковій школі»;
Сльота Н.В. – вчитель початкових класів, 3 клас.

2.Динамічна група «Інноваційні підходи до формування математичної компетентності в умовах НУШ»;
Гонтаренко О.С. — вчитель початкових класів, 4 клас.

3. Динамічна група «Упровадження інтеграційного навчання в умовах Нової української школи»
Романенко Л.М. – вчитель початкових класів, 1 клас;
Волик І.Ю. — вчитель початкових класів, 2 клас.

4. Творча група з проблеми «Розвиток зв’язного мовлення» (ІІІ рік)
1. Волик І.Ю. – керівник групи, вчитель початкових класів;
2. Лондарь Н.О. – вихователь;
3. Плотнікова К.С.- вчитель англійської мови.

В.о.директора ПНВК « Капітошка»:                                                                                                                                 М.М. Крячко

Про організацію методичної роботи на 2016-2017

UkraineCoatOfArmsSmallBW

Приватний навчально – виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня «Капітошка»

 

НАКАЗ

 

 

Від « ___» ___________2016 року                                    № _____

 

Про організацію методичної роботи

з  педагогічними  кадрами

навчально – виховного комплексу

у  2016-2017 навчальному  році

Вся методична робота в школі в 2015 – 2016 н.р. була спланована з урахуванням наказу по відділу освіти Бердянської міської ради «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами  в 2015 -2016 н.р.» та направлена на виконання проблемних питань школи та міста «Підвищення рівня якості освітніх послуг через формування акмеологічного середовища».

Протягом року педагогічний колектив комплексу працював над удосконаленням безперервної фахової освіти та кваліфікації педагогічних кадрів, оптимальним поєднанням індивідуальних і колективних форм роботи, втілення в практику роботи інноваційних технологій.

З цією метою в школі проведена така робота:

  а) створені сприятливі умови для ефективної самоосвітньої роботи педагогів, самовдосконалення і самореалізації їхньої особистості;
  б) посилена цілеспрямованість інноваційних процесів, їх науково – методичне забезпечення на основі організації системи навчальних заходів, аналізу професійних знань та вмінь учителів та вихователів щодо змін у завданнях і змісті освіти;
  в) посилена робота з батьками та учнями на основі даних про сім’ї, умови життя та виховання;
  г) адміністрація школи сприяла всебічному розвитку творчих здібностей педагогів, формуванню у них навичок науково – дослідницької роботи, зацікавленості педагогічними технологіями.

Аналіз роботи за 2015 -2016 навчальний рік в цілому показав, що основна мета і завдання ІV етапу реалізації методичної теми  в основному виконані. Робота носила як  теоретичний так  і практичний характер із втіленням в практику роботу акмеологічних напрямів.

Але необхідно вказати і на деякі недоліки в роботі за минулий навчальний рік, а саме:

 • не висвітлені деякі питання виховання молодших школярів;
 • потребує удосконалення вміння вчителями шкільної ланки визначати мету уроку;
 • недостатньо цілеспрямовано ведеться робота з активізації словника  та розвитку зв’язного мовлення дітей.

Керуючись Положенням про міський методичний кабінет та враховуючи результати навчально — виховного процесу за  2015-2016  навчальний рік, з метою науково-методичного забезпечення системи загальної середньої освіти, організації методичної  роботи, розвитку професіоналізму педагогічних працівників та стимулювання їх творчої  ініціативи,

НАКАЗУЮ:

І.Спрямувати методичну роботу навчально – виховного комплексу в 2016-2017 навчальному році на вирішення таких завдань:

 1. роботи над V етапом науково — методичної теми міста «Підвищення рівня якості освітніх послуг через формування акмеологічного середовища;
 1. продовжити модернізацію науково- методичної роботи з метою    формування професійної компетентності педагогів здатних реалізувати завдання оновленого змісту освіти;
 1. запровадити постійний моніторинг показників роботи педагогічних     працівників для вчасного коригування й прийняття управлінських рішень щодо удосконалення їхньої діяльності;
 1. продовжити  методичний супровід упровадження в освітній процес   школи І ступеня нового Державного стандарту початкової загальної освіти та оновлених програм  на засадах особистісно орієнтованого та компетентнісного підходів до освіти молодших школярів;
 1. оптимізувати  систему підготовки педагогів до своєчасного виявлення,  підтримки та створення умов для навчання й розвитку обдарованих учнів;
 1. формувати єдиний виховний простір на основі об’єднання зусиль комплексу, сім’ї, громадськості для забезпечення особистісного зростання кожної дитини та максимальної адаптації до соціуму, розвитку морально-духовних якостей;
 1. залучати педагогів до участі у різноманітних міських творчих групах, майстер- класах , конкурсах тощо;
 1. продовжити впровадження моніторингу якості освіти щодо створення певних інформаційних умов та визначення рівня навчальних досягнень школярів;
 1. вдосконалити підхід до мовленнєвого розвитку, формування мовленнєвої компетентності дітей шляхом використання відповідних методик та технологій;
 1. продовжити роботу  з вдосконалення соціально-культурної компетентності дитини через набуття учнями знань з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності.

ІІ. Продовжити роботу над науково-методичною темою «Впровадження інноваційних технологій в навчально – виховний процес як один із якісних компонентів розвитку ключових компетентностей дітей в акмеологічному середовищі» (V етап)» з метою:

 1. впровадження в практику досягнень з теми;
 1. моделювання уроків та виховних заходів різних типів;
 1. розповсюдження, пропаганда нових педагогічних ідей;
 1. участь педагогів в Інтернет-форумах та чатах з проблем розвитку професійної компетентності.

ІІІ. Затвердити таку структуру методичної роботи в навчально – виховному  комплексі:

 1. Організувати роботу:
  — об’єднання вчителів початкових класів ( керівник – Крячко М.М.)
 1. Організувати роботу творчої групи із впровадження ППД:
  — «Розвиток зв’язного мовлення » (керівник – Волик І.Ю.);
  — методичних об’єднань вихователів (дошкільна ланка) згідно річного    плану (протокол № 1 від 30.08.2016 р.)
 1. Спільно з провідними спеціалістами Запорізького ОІППО продовжити роботу з підвищення кваліфікації педагогічних кадрів на базі міста та при КЗ «Запорізький ОІППО» ЗОР.

                                                                    2016-2017 н. р.

 1. З метою вивчення запитів педагогів методичну роботу будувати на аналітичній та діагностичній основі.

                                                                    2016 – 2017 н.р.

 1. Організувати роботу з атестації педагогічних працівників згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України.

                                                                    2016 – 2017 н.р.

 1. З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки педагогічних кадрів взяти участь в міських заходах:
  — розширена колегія відділу освіти «Про підсумки діяльності системи освіти міста у 2015-2016 навчальному році щодо забезпечення умов якісної освіти для населення та пріоритетні завдання щодо її розвитку в новому 2016-2017 навчальному році»

                                                                    29 серпня 2016р.

  — засідання міських методичних об’єднань «Про організацію  навчально-виховного процесу  та роботу за оновленими програмами в початкових класах  загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році » ( засідання МО)

                                                                    30 серпня 2016 р.

 1. Забезпечити участь педагогічних працівників у роботі міських осередків науково-методичної роботи:
  — Семінар-практикум «Використання елементів логіки та ейдетики в навчально-виховному процесі початкових класів»;
  — Семінар-практикум «Впровадження здоров’язберігаючих технологій-один з головних пріоритетів розвитку гімназії»;
  — Динамічна група «Особливості викладання предметів природничо-математичного циклу за оновленими програмами в початковій школі»;

                                                                    2016 – 2017 н.р.

 1. Організувати проведення предметних тижнів:
  жовтень 2016 р. – англійської мови;
  листопад 2016 р. – української мови  та літератури;
  січень 2017 р. –  мистецтва;
  березень 2017 р. –  математики;
  квітень 2017 р. – природознавства та екології.
 1. Затвердити список педагогів-учасників динамічних груп, семінарів – практикумів, творчих груп тощо із впровадження перспективного педагогічного досвіду та роботи за оновленими програмами протягом 2016-2017 н. р.  (додається).
 1. Покласти контроль за  виконанням  даного наказу   на завідувача дитячого садка Євстаф’єву І.С. та  заступника директора з НВР Романенко Л.М.

Директор ПНВК « Капітошка»:                                                                                              Ж.В. Безродня

З наказом ознайомлені:

Зайцева І.С.                                                                    Євстаф’єва І.С

Бугасова Н.А.                                                                  Крячко М.М.

Лондарь Н.О.                                                                   Гонтаренко О.С.

Казаченко С.С.                                                                Волик І.Ю.

Курінскіх К.В.                                                                   Примак Б.В.

Спіцина А.І.                                                                       Плотнікова К.С.

Божкова Л.І.                                                                     Романенко Л.М.

Кучер О.А.                                                                         Потапенко І.М

Кожушко О.А.                                                                   Колоянов П.В.

Додаток

до наказу ПНВК «Капітошка»

________________№ ___________

СПИСОК

педагогів — учасників динамічних груп, майстер – класів, тощо з впровадження перспективного педагогічного досвіду та роботи за оновленими програмами протягом  2016-2017 н. року

 1. Семінар-практикум «Впровадження здоров’язберігаючих технологій-один з головних пріоритетів розвитку гімназії»;

Крячко М.М.    –  вчитель початкових класів, 2 клас.

 1. Семінар-практикум «Використання елементів логіки та ейдетики в навчально-виховному процесі початкових класів»;

Волик І.Ю. —  вчитель початкових класів, 1 клас.

 1. Динамічна група «Особливості викладання предметів природничо-математичного циклу за оновленими програмами в початковій школі»;

Романенко Л.М.  –  вчитель початкових класів, 4 клас;
Гонтаренко О.С. —  вчитель початкових класів, 3 клас.

 1. Творча група з проблеми «Розвиток зв’язного мовлення» (І рік)

Волик І.Ю. – керівник групи, вчитель початкових класів;
Лондарь Н.О. – вихователь;
Плотнікова К.С.- вчитель англійської мови.

Директор ПНВК « Капітошка»:                                                                                              Ж.В. Безродня

Про підсумки методичної роботи 2016-2017

Про підсумки методичної роботи
шкільної ланки ПНВК «Капітошка»
у 2016-2017 навчальному році

На виконання наказу по шкільній ланці комплексу № ___ від ________________201 року «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами навчально – виховного комплексу у 2016-2017 навчальному році» в шкільній ланці була організована методична робота, основними завданнями якої було:

 1. Продовження модернізації науково- методичної роботи з метою формування професійної компетентності педагогів здатних реалізувати завдання оновленого змісту освіти;
 1. Запровадження постійного моніторингу показників роботи педагогічних працівників для вчасного коригування й прийняття управлінських рішень щодо удосконалення їхньої діяльності;
 1. Продовження методичного супроводу упровадження в освітній процес школи І ступеня нового Державного стандарту початкової загальної освіти та оновлених програм на засадах особистісно орієнтованого та компетентнісного підходів до освіти молодших школярів;
 1. Оптимізація системи підготовки педагогів до своєчасного виявлення, підтримки та створення умов для навчання й розвитку обдарованих учнів;
 1. Формування єдиного виховного простору на основі об’єднання зусиль комплексу, сім’ї, громадськості для забезпечення особистісного зростання кожної дитини та максимальної адаптації до соціуму, розвитку морально-духовних якостей;
 1. Залучення педагогів до участі у різноманітних міських творчих групах, майстер- класах , конкурсах тощо;
 1. Продовження впровадження моніторингу якості освіти щодо створення певних інформаційних умов та визначення рівня навчальних досягнень школярів;
 1. Вдосконалення підходів до мовленнєвого розвитку, формування мовленнєвої компетентності дітей шляхом використання відповідних методик та технологій;
 1. Продовження роботи з вдосконалення соціально-культурної компетентності дитини через набуття учнями знань з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності.

Методична робота в ПНВК «Капітошка» здійснювалася згідно із законодавством, нормативними документами про освіту, рекомендаціями МОН України, методичного кабінету міського відділу освіти, нормативно-правовими документами про середню освіту. Планувалася й проводилася за принципом моніторингу — систематичної аналітико-діагностичної діяльності.
Педагогічний колектив шкільної ланки комплексу працював над на-уково-методичною темою «Впровадження інноваційних технологій в навчально – виховний процес як один із якісних компонентів розвитку ключових компетентностей дітей в акмеологічному середовищі» (V етап).
Однією з пріоритетних була проблема підвищення професійного рівня вчителя через його самоосвіту, самовдосконалення. Тому основне завдання організованих заходів — включити вчителів у процес вдосконалення особистої кваліфікації, перетворити їх на об’єкт цього вдосконалення. Саме з цією метою в плані роботи з педкадрами та в плані роботи шкільного методичного об’єднання були передбачені, крім колективних, індивідуальні форми роботи: робота над науково – методичною темою, самостійна робота над методичною темою, самоосвіта, докурсова та післякурсова підготовка, консультування, творчі звіти, опрацювання фахових журналів і методичної літератури та інше.
Із метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою було затверджено склад шкільної методичної ради, визначено та затверджено структуру та форми методичної роботи, складено план роботи над науково-методичною темою, розглянуто, обговорено та затверджено плани роботи шкільного методичного об’єднання на 2016– 2017 навчальний рік.
Протягом навчального року була організована робота методичного об’єднання учителів початкових класів, затверджено плани роботи. Робота методичного об’єднання була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку, спланована на основі річного плану роботи комплексу. Було проведено 4 засідання. На запланованих засіданнях обговорювалися як організаційні питання (рекомендації МОНУ щодо викладання і вивчення навчальних предметів у 2016-2017 н. р.за оновленими програмами, цілорічна якісна підготовка учнів до участі в конкурсах, інтелектуальних змаганнях, олімпіадах, підготовка і проведення предметних тижнів, моніторинг навчальних досягнень учнів шкільної ланки у контексті їх особистісного росту, інноваційні технології на уроках ), так і науково-методичні питання щодо впровадження в освітній процес нових технологій, інтенсивних форм і методів навчання, застосування міжпредметних зв’язків у процесі формування комунікативних компетенцій учнів, важливі проблеми організації навчально-виховного процесу щодо забезпечення його компетентнісної спрямованості). Були проведені предметні тижні, під час яких учні розширювали свої знання з даного предмета, матеріали яких оформлено у звіти та як виставковий матеріал.
Протягом року проводилися методичні оперативки з метою ознайомлення з нормативними документами, оновленими навчальними програмами, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів тощо.
Завдання V етапу реалізації науково- методичної теми досягалися шляхом:

 1. Участі вчителів початкових класів у педагогічних радах комплексу, де розглядалися питання про:
  — рівень навчальних досягнень учнів;
  — використання сучасних методів і прийомів роботи з розвитку мовленнєвої компетенції молодших школярів;
  — використання можливостей інформаційних комп’ютерних технологій у початковій школі як умова підвищення якості освіти;
  — впровадження здоров’язберігаючих технологій у навчально – виховному процесі тощо.
 1. Проведення науково-теоретичних семінарів та методичних діалогів, консультувань за проблемною тематикою «Формування комунікативної компетентності учнів шкільної ланки: традиційні та інноваційні підходи», «Методологічна переорієнтація навчально – виховного процесу на забезпечення потреб особистості в самовизначенності та самоствердженні в умовах переходу на новий Державний стандарт початкової загальної освіти», «Впровадження інноваційних технологій в навчально – виховний процес як один із якісних компонентів розвитку ключових компетентностей дітей в акмеологічному середовищі», «Словникова робота як засіб формування мовленнєвої компетенції у дітей молодшого шкільного віку» тощо.
 1. Самоосвіти педагогів;
 1. Ознайомлення вчителів з передовим педагогічним досвідом сучасної педагогіки;
 1. Курсової перепідготовки та подальшої атестації вчителів;
 1. Участі педагогів у міських творчих групах, у роботі практичних семінарів;
 1. Урахування потреб вчителів при плануванні науково-методичної роботи;
 1. Проведення творчих звітів вчителів;
 1. Організації методичних педагогічних виставок;
 1. Залучення учнів та педагогів до участі в різноманітних конкурсах, олімпіадах, оглядах.

Оскільки перехід на нову якість освіти сьогодні тісно пов’язаний з новими способами зберігання, у комплексі використовується комп’ютерна техніка, Інтернет під час проведення уроків з різних предметів, ведеться цілеспрямована робота щодо створення умов для інтелектуального та духовного розвитку обдарованих дітей. Задоволення їх потреб здійснюється шляхом залучення до різних видів творчості. Робота гуртків, курсів за вибором впливає на інтереси і здібності дитини, а також на формування творчої особистості.
Реалізація основних напрямів методичної роботи (забезпечення професійною інформацією; підтримка в підготовці до атестації; організація підвищення кваліфікації вчителів) значно підвищила якість освіти.
Основний критерій визначення ефективності методичної роботи — результативність навчально-виховного процесу. У школі практикується діяльність творчої групи, поєднується індивідуальна самоосвітня діяльність із колективними, груповими формами роботи. Педагогічні працівники шкільної ланки задіяні в роботі міських методичних об’єднань.
Покращалася методична робота в галузі роботи з обдарованими школярами. Учні 2 — 4 класів готуються до інтелектуальних змагань, олімпіад. Значна частина педпрацівників ПНВК «Капітошка» стараються створити таку систему роботи, щоб підвищити якість знань учнів. З метою забезпечення розвитку особистісних якостей школярів та розкриття їх творчого потенціалу в школі у 2016– 2017 н.р. оновлений банк « Обдарована особистість». З січня 2017 року розпочата робота по підготовці учнів до участі в I етапі ВУО. Класні керівники та вчителі — предметники залучали учнів до роботи в гуртках за інтересами, позакласній діяльності, проведення предметних тижнів. Складений план роботи зі здібними та обдарованими учнями, учителями розроблені індивідуальні плани роботи. Мікроклімат у колективі сприяє творчому зростанню педагогів та учнів Учні шкільної ланки комплексу приймали участь у таких конкурсах: «Охорона праці очима дітей» ( вч. Гонтаренко О.С.), «Космічні фантазії» (вч. Волик І.Ю., Гонтаренко О.С., Романенко Л.М.), Міжнародний конкурс з усного рахунку «Міксіке» (3 клас). З кожним роком зростає кількість учнів- переможців конкурсів: «Гринвіч», «Колосок», «Соняшник» (3-4 клас). У II (міському) турі олімпіад від школи взяла участь 1 учениця 4 класу Спіцина Тетяна, яка з математики зайняла 3 місце, з української мови – 2 місце. У порівнянні з минулим роком, де учні показали низький рівень, це гарні результати.
У 2016-2017 році слід відмітити роботу вчителя 4 класу Романенко Л.М., яка приймала участь у ІІ Всеукраїнському Інтернет конкурсі «Учитель року-2017» за версією науково-популярного природничого журналу «Колосок» і стала лауреатом у номінації «Учитель-ерудит», дипломантом конкурсу «Освіта Запорізького краю — 2017» та одним із переможців міського етапу конкурсу «Учитель року- 2017».
Важлива роль в організації методичної роботи належить методичному кабінету. В ньому зібрані матеріали творчих знахідок ШМО, атестаційні матеріали, зразки уроків, позакласних заходів, науково-практичних семінарів, фахові журнали, газети, матеріали для роботи над науково-методичною темою шкільної та дошкільної ланок комплексу та творчої групи. Триває поповнення методичного кабінету сучасною педагогічною літературою та методичними матеріалами. Особлива увага приділяється самоосвіті педагогів. Курсова перепідготовка здійснювалась у 2016-2017 н.р. згідно з перспективним планом. Атестація педагогів шкільної ланки також здійснювалась у 2016-2017 н.р. згідно з перспективним планом. У звітньому році був аттестований 1 вчитель:

 1. Романенко Людмила Миколаївна, вчитель початкових класів, підтверджено вищу кваліфікаційну категорію, присвоєно звання «старший вчитель».

У ході атестації було проведено вивчення досвіду роботи вчителя шляхом відвідування уроків, співбесід. На кінець І семестру за результатами моніторингу навчальних досягнень учнів був визначений рейтинг вчителя та предметів. Це дало можливість об’єктивно оцінити роботу Романенко Л.М., яка атестувалася. Загалом атестація пройшла в атмосфері ділової доброзичливості.
Вивчення стану викладання предметів в 1-4 класах свідчить, що класоводи на високому рівні забезпечені фаховою та методичною літературою, чітко простежується тенденція щодо перебудови навчального процесу на засадах гуманізму, демократизму, застосовуються нові підходи до організації уроку з утвердженням педагогіки особистості, більше уваги приділяються правильному визначенню мети уроку, створенню оптимальних умов для різнобічного розвитку кожного учня з урахуванням його індивідуальних можливостей, пізнавальних потреб, прагнень. Але ще в недостатньому обсязі використовуються метод учнівських проектів, рівнева диференціація, технологія «створення ситуації успіху».
Також здійснено контроль дотримання єдиного орфографічного режиму при веденні робочих зошитів та зошитів для контрольних робіт, стан ведення учнівських щоденників. Результати вивчалися на засіданні ШМО, на нарадах при директорі. Впродовж року практичним психологом школи проведено два діагностичні заміри, консультації з класними керівниками, поставлено тактичні задачі та сплановано корекційну роботу.
План заходів щодо організації методичної роботи в шкільній ланці комплексу протягом 2016-2017 навчального року в цілому був виконаний. Та все ж, не всі заплановані відкриті уроки (англійська мова, фізична культура, відкритий урок у 3 класі) та виховні заходи були проведені. Не поліпшилася робота щодо висвітлення роботи вчителів у періодичній та фаховій літературі. Слід відмітити, що необхідно ще більше посилити увагу вчителів до індивідуальної роботи з обдарованими школярами, збагачення словникового запасу учнів, урізноманітнити форми проведення засідань ШМО, його практичну спрямованість.
Виходячи з вищезазначеного та з метою удосконалення змісту і форм методичної роботи по підвищенню науково-теоретичного рівня і професійної майстерності педагогічних кадрів рекомендовано:

 1. У 2016-2017 навчальному році педагогічному колективу шкільної ланки спрямувати усю методичну роботу на успішну реалізацію нової науково – методичної теми.
 1. Систематично працювати над підвищенням рівня самоосвіти, внести корективи у власні науково-методичну теми відповідно до завдань на 2017-2018 н.р.

                                                                 серпень 2017р.

 1. Працювати над впровадженням інноваційних методик з метою підвищення результативності навчально-виховного процесу                                                                                                             протягом року
 1. Вдосконалити роботу по виявленню та розвитку обдарованих та здібних дітей.
                                                            протягом року
 1. Активізувати роботу по поширенню досвіду роботи.
                                                            протягом року
 1. Заступнику директора з НВР Романенко Л.М.:

6.1.Спланувати методичні заходи з педагогічними працівниками шкільної ланки на 2017-2018 н.р. з урахуванням позитивного досвіду минулих навчальних років та попередження недоліків, допущених у роботі.
                                                                 серпень 2017 р.
6.2 Забезпечити відповідне оформлення та популяризацію перспективного педагогічного досвіду вчителів шкільної ланки, висвітлення роботи в періодичній та фаховій літературі.
                                                                 протягом року

09.06.2017р.

Заступник директора з НВР:                                                                  Романенко Л.М.

Наказ план заходів ДПА 2016-2017

UkraineCoatOfArmsSmallBW

Приватний навчально – виховний комплекс « дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня «Капітошка»

 

  НАКАЗ

Від « ___» _________2017 року                                                               № _____

Про затвердження плану заходів

щодо забезпечення організованого

закінчення 2016/2017 навчального року

та проведення державної підсумкової

атестації

На виконання наказу Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації від 22.03.2017 № 0251 «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення організованого закінчення 2016/2017 навчального року  та проведення державної підсумкової атестації»,  наказу відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради від 27.03.2017 р. № 74 «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення організованого закінчення 2016/2017 навчального року  та проведення державної підсумкової атестації» та з метою забезпечення організованого закінчення  2016/2017 навчального року та проведення державної підсумкової атестації

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити план заходів щодо забезпечення організованого закінчення 2016/2017 навчального року та проведення державної підсумкової атестації (додається).
 2. Заступнику директора з навчально- виховної роботи Романенко Людмилі Миколаївні:

2.1 Забезпечити виконання зазначеного плану заходів;

квітень – червень 2017 р.

2.2. Надати відділу освіти план заходів щодо організованого закінчення 2016/2017 навчального року та проведення державної підсумкової атестації.

до 04.04.2017 р.

 1. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В.о. директора  ПНВК «Капітошка»                                                М.М. Крячко

З наказом ознайомлена                                Романенко Л.М.

                                                                                         ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. директора ПНВК «Капітошка»

__________            М.М. Крячко

                                                                       Наказ №__   від  _______ 2017 року

ПЛАН

заходів щодо забезпечення організованого закінчення

2016/2017 навчального року та проведення державної

підсумкової атестації

№ п/п Заходи

Термін 

виконання

Відповід. 

за виконання

  Відповідно до вимог Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547 (Далі – МОН України), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 157/26602, Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», затвердженого наказом МОН України від 17.03.2015 № 306, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.03.2015 за № 354/26799, наказу МОН України від 20.10.2016 № 1272 «Про  проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році» (зі змінами, внесеними наказом від 30.12.2016 № 1696) «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 20 жовтня 2016 року № 1272» та з метою своєчасного здійснення управлінських заходів щодо забезпечення організованого закінчення навчального року:
1. Підготувати план шкільних  заходів щодо забезпечення організованого закінчення 2016/2017 навчального року та проведення державної підсумкової атестації.

04.04.17

Крячко М.М.

Романенко Л.М.

2.

Видати накази по школі: 

— «Про порядок організованого закінчення 2016/2017 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4  класу»;

— «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення організованого закінчення 2016/2017 навчального року та проведення державної підсумкової атестації»;

—  «Про затвердження складу атестаційної комісії для проведення державної підсумкової атестації

у 4 класі»;

— «Про допуск учнів 4 класу до державної підсумкової атестації»;

— «Про результативність управлінської діяльності щодо організованого закінчення навчального року та   проведення державної підсумкової атестації».

04.04.17

04.04.17

04.04.17

20.04.17

12.06.17

Крячко М.М. 

Романенко Л.М.

3. Провести інструктивну нараду з питань закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів для  вчителів шкільної ланки.

03.04.17

Крячко М.М. 

Романенко Л.М.

4. З метою інформування батьківської громадськості про особливості завершення 2016/2017 навчального року провести батьківські збори, оформити відповідний інформаційний куточок, методичні рекомендації та поради батькам розмістити на блозі шкільної ланки.

квітень 

2017

Романенко Л.М. 

5. 

Подати до відділу освіти : 

— інформацію про учнів 2-го класу, переведених до класу за скоригованими програмами;

— інформацію про кількість учнів початкової школи залишених на повторний курс навчання;

— інформацію про учнів 2 класу, які не мають річної оцінки і річне оцінювання буде проведено в серпні-вересні;

— аналіз результативності управлінської діяльності щодо організованого закінчення навчального року.

30.05.17

16.06.17

Романенко Л.М.

6.

Надати  до відділу освіти : 

— клопотання щодо включення працівників шкіл до складу державних атестаційних комісій для атестації в початковій школі;

— розклад проведення державної підсумкової атестації в 4  класі.

04.04.17 

04.04.17

Крячко М.М. 

Романенко Л.М.

7. Укласти завдання та забезпечити їх належнеберігання до початку проведення ДПА учнів.

Квітень 

2017

Романенко Л.М. 

8.

Забезпечити проведення державної підсумкової атестації в такі дати: 

4 клас

— літературне читання

11.05.17

Крячко М.М. 

Романенко Л.М.

— українська мова 16.05.17
— математика 18.05.17
9.  Надати до відділу освіти витяг із рішення спільного засідання ради школи та педагогічної ради з питання визначення учнів для нагородження Похвальними листами. 23.05.17 Адміністрація школи
10. Провести пед. раду з питання переведення та випуску учнів зі школи. травень 2017 Адміністрація школи