Головна » Стрічка новин » Про підсумки методичної роботи 2016-2017

Про підсумки методичної роботи 2016-2017

Про підсумки методичної роботи
шкільної ланки ПНВК «Капітошка»
у 2016-2017 навчальному році

На виконання наказу по шкільній ланці комплексу № ___ від ________________201 року «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами навчально – виховного комплексу у 2016-2017 навчальному році» в шкільній ланці була організована методична робота, основними завданнями якої було:

 1. Продовження модернізації науково- методичної роботи з метою формування професійної компетентності педагогів здатних реалізувати завдання оновленого змісту освіти;
 1. Запровадження постійного моніторингу показників роботи педагогічних працівників для вчасного коригування й прийняття управлінських рішень щодо удосконалення їхньої діяльності;
 1. Продовження методичного супроводу упровадження в освітній процес школи І ступеня нового Державного стандарту початкової загальної освіти та оновлених програм на засадах особистісно орієнтованого та компетентнісного підходів до освіти молодших школярів;
 1. Оптимізація системи підготовки педагогів до своєчасного виявлення, підтримки та створення умов для навчання й розвитку обдарованих учнів;
 1. Формування єдиного виховного простору на основі об’єднання зусиль комплексу, сім’ї, громадськості для забезпечення особистісного зростання кожної дитини та максимальної адаптації до соціуму, розвитку морально-духовних якостей;
 1. Залучення педагогів до участі у різноманітних міських творчих групах, майстер- класах , конкурсах тощо;
 1. Продовження впровадження моніторингу якості освіти щодо створення певних інформаційних умов та визначення рівня навчальних досягнень школярів;
 1. Вдосконалення підходів до мовленнєвого розвитку, формування мовленнєвої компетентності дітей шляхом використання відповідних методик та технологій;
 1. Продовження роботи з вдосконалення соціально-культурної компетентності дитини через набуття учнями знань з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності.

Методична робота в ПНВК «Капітошка» здійснювалася згідно із законодавством, нормативними документами про освіту, рекомендаціями МОН України, методичного кабінету міського відділу освіти, нормативно-правовими документами про середню освіту. Планувалася й проводилася за принципом моніторингу — систематичної аналітико-діагностичної діяльності.
Педагогічний колектив шкільної ланки комплексу працював над на-уково-методичною темою «Впровадження інноваційних технологій в навчально – виховний процес як один із якісних компонентів розвитку ключових компетентностей дітей в акмеологічному середовищі» (V етап).
Однією з пріоритетних була проблема підвищення професійного рівня вчителя через його самоосвіту, самовдосконалення. Тому основне завдання організованих заходів — включити вчителів у процес вдосконалення особистої кваліфікації, перетворити їх на об’єкт цього вдосконалення. Саме з цією метою в плані роботи з педкадрами та в плані роботи шкільного методичного об’єднання були передбачені, крім колективних, індивідуальні форми роботи: робота над науково – методичною темою, самостійна робота над методичною темою, самоосвіта, докурсова та післякурсова підготовка, консультування, творчі звіти, опрацювання фахових журналів і методичної літератури та інше.
Із метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою було затверджено склад шкільної методичної ради, визначено та затверджено структуру та форми методичної роботи, складено план роботи над науково-методичною темою, розглянуто, обговорено та затверджено плани роботи шкільного методичного об’єднання на 2016– 2017 навчальний рік.
Протягом навчального року була організована робота методичного об’єднання учителів початкових класів, затверджено плани роботи. Робота методичного об’єднання була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку, спланована на основі річного плану роботи комплексу. Було проведено 4 засідання. На запланованих засіданнях обговорювалися як організаційні питання (рекомендації МОНУ щодо викладання і вивчення навчальних предметів у 2016-2017 н. р.за оновленими програмами, цілорічна якісна підготовка учнів до участі в конкурсах, інтелектуальних змаганнях, олімпіадах, підготовка і проведення предметних тижнів, моніторинг навчальних досягнень учнів шкільної ланки у контексті їх особистісного росту, інноваційні технології на уроках ), так і науково-методичні питання щодо впровадження в освітній процес нових технологій, інтенсивних форм і методів навчання, застосування міжпредметних зв’язків у процесі формування комунікативних компетенцій учнів, важливі проблеми організації навчально-виховного процесу щодо забезпечення його компетентнісної спрямованості). Були проведені предметні тижні, під час яких учні розширювали свої знання з даного предмета, матеріали яких оформлено у звіти та як виставковий матеріал.
Протягом року проводилися методичні оперативки з метою ознайомлення з нормативними документами, оновленими навчальними програмами, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів тощо.
Завдання V етапу реалізації науково- методичної теми досягалися шляхом:

 1. Участі вчителів початкових класів у педагогічних радах комплексу, де розглядалися питання про:
  — рівень навчальних досягнень учнів;
  — використання сучасних методів і прийомів роботи з розвитку мовленнєвої компетенції молодших школярів;
  — використання можливостей інформаційних комп’ютерних технологій у початковій школі як умова підвищення якості освіти;
  — впровадження здоров’язберігаючих технологій у навчально – виховному процесі тощо.
 1. Проведення науково-теоретичних семінарів та методичних діалогів, консультувань за проблемною тематикою «Формування комунікативної компетентності учнів шкільної ланки: традиційні та інноваційні підходи», «Методологічна переорієнтація навчально – виховного процесу на забезпечення потреб особистості в самовизначенності та самоствердженні в умовах переходу на новий Державний стандарт початкової загальної освіти», «Впровадження інноваційних технологій в навчально – виховний процес як один із якісних компонентів розвитку ключових компетентностей дітей в акмеологічному середовищі», «Словникова робота як засіб формування мовленнєвої компетенції у дітей молодшого шкільного віку» тощо.
 1. Самоосвіти педагогів;
 1. Ознайомлення вчителів з передовим педагогічним досвідом сучасної педагогіки;
 1. Курсової перепідготовки та подальшої атестації вчителів;
 1. Участі педагогів у міських творчих групах, у роботі практичних семінарів;
 1. Урахування потреб вчителів при плануванні науково-методичної роботи;
 1. Проведення творчих звітів вчителів;
 1. Організації методичних педагогічних виставок;
 1. Залучення учнів та педагогів до участі в різноманітних конкурсах, олімпіадах, оглядах.

Оскільки перехід на нову якість освіти сьогодні тісно пов’язаний з новими способами зберігання, у комплексі використовується комп’ютерна техніка, Інтернет під час проведення уроків з різних предметів, ведеться цілеспрямована робота щодо створення умов для інтелектуального та духовного розвитку обдарованих дітей. Задоволення їх потреб здійснюється шляхом залучення до різних видів творчості. Робота гуртків, курсів за вибором впливає на інтереси і здібності дитини, а також на формування творчої особистості.
Реалізація основних напрямів методичної роботи (забезпечення професійною інформацією; підтримка в підготовці до атестації; організація підвищення кваліфікації вчителів) значно підвищила якість освіти.
Основний критерій визначення ефективності методичної роботи — результативність навчально-виховного процесу. У школі практикується діяльність творчої групи, поєднується індивідуальна самоосвітня діяльність із колективними, груповими формами роботи. Педагогічні працівники шкільної ланки задіяні в роботі міських методичних об’єднань.
Покращалася методична робота в галузі роботи з обдарованими школярами. Учні 2 — 4 класів готуються до інтелектуальних змагань, олімпіад. Значна частина педпрацівників ПНВК «Капітошка» стараються створити таку систему роботи, щоб підвищити якість знань учнів. З метою забезпечення розвитку особистісних якостей школярів та розкриття їх творчого потенціалу в школі у 2016– 2017 н.р. оновлений банк « Обдарована особистість». З січня 2017 року розпочата робота по підготовці учнів до участі в I етапі ВУО. Класні керівники та вчителі — предметники залучали учнів до роботи в гуртках за інтересами, позакласній діяльності, проведення предметних тижнів. Складений план роботи зі здібними та обдарованими учнями, учителями розроблені індивідуальні плани роботи. Мікроклімат у колективі сприяє творчому зростанню педагогів та учнів Учні шкільної ланки комплексу приймали участь у таких конкурсах: «Охорона праці очима дітей» ( вч. Гонтаренко О.С.), «Космічні фантазії» (вч. Волик І.Ю., Гонтаренко О.С., Романенко Л.М.), Міжнародний конкурс з усного рахунку «Міксіке» (3 клас). З кожним роком зростає кількість учнів- переможців конкурсів: «Гринвіч», «Колосок», «Соняшник» (3-4 клас). У II (міському) турі олімпіад від школи взяла участь 1 учениця 4 класу Спіцина Тетяна, яка з математики зайняла 3 місце, з української мови – 2 місце. У порівнянні з минулим роком, де учні показали низький рівень, це гарні результати.
У 2016-2017 році слід відмітити роботу вчителя 4 класу Романенко Л.М., яка приймала участь у ІІ Всеукраїнському Інтернет конкурсі «Учитель року-2017» за версією науково-популярного природничого журналу «Колосок» і стала лауреатом у номінації «Учитель-ерудит», дипломантом конкурсу «Освіта Запорізького краю — 2017» та одним із переможців міського етапу конкурсу «Учитель року- 2017».
Важлива роль в організації методичної роботи належить методичному кабінету. В ньому зібрані матеріали творчих знахідок ШМО, атестаційні матеріали, зразки уроків, позакласних заходів, науково-практичних семінарів, фахові журнали, газети, матеріали для роботи над науково-методичною темою шкільної та дошкільної ланок комплексу та творчої групи. Триває поповнення методичного кабінету сучасною педагогічною літературою та методичними матеріалами. Особлива увага приділяється самоосвіті педагогів. Курсова перепідготовка здійснювалась у 2016-2017 н.р. згідно з перспективним планом. Атестація педагогів шкільної ланки також здійснювалась у 2016-2017 н.р. згідно з перспективним планом. У звітньому році був аттестований 1 вчитель:

 1. Романенко Людмила Миколаївна, вчитель початкових класів, підтверджено вищу кваліфікаційну категорію, присвоєно звання «старший вчитель».

У ході атестації було проведено вивчення досвіду роботи вчителя шляхом відвідування уроків, співбесід. На кінець І семестру за результатами моніторингу навчальних досягнень учнів був визначений рейтинг вчителя та предметів. Це дало можливість об’єктивно оцінити роботу Романенко Л.М., яка атестувалася. Загалом атестація пройшла в атмосфері ділової доброзичливості.
Вивчення стану викладання предметів в 1-4 класах свідчить, що класоводи на високому рівні забезпечені фаховою та методичною літературою, чітко простежується тенденція щодо перебудови навчального процесу на засадах гуманізму, демократизму, застосовуються нові підходи до організації уроку з утвердженням педагогіки особистості, більше уваги приділяються правильному визначенню мети уроку, створенню оптимальних умов для різнобічного розвитку кожного учня з урахуванням його індивідуальних можливостей, пізнавальних потреб, прагнень. Але ще в недостатньому обсязі використовуються метод учнівських проектів, рівнева диференціація, технологія «створення ситуації успіху».
Також здійснено контроль дотримання єдиного орфографічного режиму при веденні робочих зошитів та зошитів для контрольних робіт, стан ведення учнівських щоденників. Результати вивчалися на засіданні ШМО, на нарадах при директорі. Впродовж року практичним психологом школи проведено два діагностичні заміри, консультації з класними керівниками, поставлено тактичні задачі та сплановано корекційну роботу.
План заходів щодо організації методичної роботи в шкільній ланці комплексу протягом 2016-2017 навчального року в цілому був виконаний. Та все ж, не всі заплановані відкриті уроки (англійська мова, фізична культура, відкритий урок у 3 класі) та виховні заходи були проведені. Не поліпшилася робота щодо висвітлення роботи вчителів у періодичній та фаховій літературі. Слід відмітити, що необхідно ще більше посилити увагу вчителів до індивідуальної роботи з обдарованими школярами, збагачення словникового запасу учнів, урізноманітнити форми проведення засідань ШМО, його практичну спрямованість.
Виходячи з вищезазначеного та з метою удосконалення змісту і форм методичної роботи по підвищенню науково-теоретичного рівня і професійної майстерності педагогічних кадрів рекомендовано:

 1. У 2016-2017 навчальному році педагогічному колективу шкільної ланки спрямувати усю методичну роботу на успішну реалізацію нової науково – методичної теми.
 1. Систематично працювати над підвищенням рівня самоосвіти, внести корективи у власні науково-методичну теми відповідно до завдань на 2017-2018 н.р.

                                                                 серпень 2017р.

 1. Працювати над впровадженням інноваційних методик з метою підвищення результативності навчально-виховного процесу                                                                                                             протягом року
 1. Вдосконалити роботу по виявленню та розвитку обдарованих та здібних дітей.
                                                            протягом року
 1. Активізувати роботу по поширенню досвіду роботи.
                                                            протягом року
 1. Заступнику директора з НВР Романенко Л.М.:

6.1.Спланувати методичні заходи з педагогічними працівниками шкільної ланки на 2017-2018 н.р. з урахуванням позитивного досвіду минулих навчальних років та попередження недоліків, допущених у роботі.
                                                                 серпень 2017 р.
6.2 Забезпечити відповідне оформлення та популяризацію перспективного педагогічного досвіду вчителів шкільної ланки, висвітлення роботи в періодичній та фаховій літературі.
                                                                 протягом року

09.06.2017р.

Заступник директора з НВР:                                                                  Романенко Л.М.