Головна » Стрічка новин » Про організацію методичної роботи на 2016-2017

Про організацію методичної роботи на 2016-2017

UkraineCoatOfArmsSmallBW

Приватний навчально – виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня «Капітошка»

 

НАКАЗ

 

 

Від « ___» ___________2016 року                                    № _____

 

Про організацію методичної роботи

з  педагогічними  кадрами

навчально – виховного комплексу

у  2016-2017 навчальному  році

Вся методична робота в школі в 2015 – 2016 н.р. була спланована з урахуванням наказу по відділу освіти Бердянської міської ради «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами  в 2015 -2016 н.р.» та направлена на виконання проблемних питань школи та міста «Підвищення рівня якості освітніх послуг через формування акмеологічного середовища».

Протягом року педагогічний колектив комплексу працював над удосконаленням безперервної фахової освіти та кваліфікації педагогічних кадрів, оптимальним поєднанням індивідуальних і колективних форм роботи, втілення в практику роботи інноваційних технологій.

З цією метою в школі проведена така робота:

  а) створені сприятливі умови для ефективної самоосвітньої роботи педагогів, самовдосконалення і самореалізації їхньої особистості;
  б) посилена цілеспрямованість інноваційних процесів, їх науково – методичне забезпечення на основі організації системи навчальних заходів, аналізу професійних знань та вмінь учителів та вихователів щодо змін у завданнях і змісті освіти;
  в) посилена робота з батьками та учнями на основі даних про сім’ї, умови життя та виховання;
  г) адміністрація школи сприяла всебічному розвитку творчих здібностей педагогів, формуванню у них навичок науково – дослідницької роботи, зацікавленості педагогічними технологіями.

Аналіз роботи за 2015 -2016 навчальний рік в цілому показав, що основна мета і завдання ІV етапу реалізації методичної теми  в основному виконані. Робота носила як  теоретичний так  і практичний характер із втіленням в практику роботу акмеологічних напрямів.

Але необхідно вказати і на деякі недоліки в роботі за минулий навчальний рік, а саме:

 • не висвітлені деякі питання виховання молодших школярів;
 • потребує удосконалення вміння вчителями шкільної ланки визначати мету уроку;
 • недостатньо цілеспрямовано ведеться робота з активізації словника  та розвитку зв’язного мовлення дітей.

Керуючись Положенням про міський методичний кабінет та враховуючи результати навчально — виховного процесу за  2015-2016  навчальний рік, з метою науково-методичного забезпечення системи загальної середньої освіти, організації методичної  роботи, розвитку професіоналізму педагогічних працівників та стимулювання їх творчої  ініціативи,

НАКАЗУЮ:

І.Спрямувати методичну роботу навчально – виховного комплексу в 2016-2017 навчальному році на вирішення таких завдань:

 1. роботи над V етапом науково — методичної теми міста «Підвищення рівня якості освітніх послуг через формування акмеологічного середовища;
 1. продовжити модернізацію науково- методичної роботи з метою    формування професійної компетентності педагогів здатних реалізувати завдання оновленого змісту освіти;
 1. запровадити постійний моніторинг показників роботи педагогічних     працівників для вчасного коригування й прийняття управлінських рішень щодо удосконалення їхньої діяльності;
 1. продовжити  методичний супровід упровадження в освітній процес   школи І ступеня нового Державного стандарту початкової загальної освіти та оновлених програм  на засадах особистісно орієнтованого та компетентнісного підходів до освіти молодших школярів;
 1. оптимізувати  систему підготовки педагогів до своєчасного виявлення,  підтримки та створення умов для навчання й розвитку обдарованих учнів;
 1. формувати єдиний виховний простір на основі об’єднання зусиль комплексу, сім’ї, громадськості для забезпечення особистісного зростання кожної дитини та максимальної адаптації до соціуму, розвитку морально-духовних якостей;
 1. залучати педагогів до участі у різноманітних міських творчих групах, майстер- класах , конкурсах тощо;
 1. продовжити впровадження моніторингу якості освіти щодо створення певних інформаційних умов та визначення рівня навчальних досягнень школярів;
 1. вдосконалити підхід до мовленнєвого розвитку, формування мовленнєвої компетентності дітей шляхом використання відповідних методик та технологій;
 1. продовжити роботу  з вдосконалення соціально-культурної компетентності дитини через набуття учнями знань з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності.

ІІ. Продовжити роботу над науково-методичною темою «Впровадження інноваційних технологій в навчально – виховний процес як один із якісних компонентів розвитку ключових компетентностей дітей в акмеологічному середовищі» (V етап)» з метою:

 1. впровадження в практику досягнень з теми;
 1. моделювання уроків та виховних заходів різних типів;
 1. розповсюдження, пропаганда нових педагогічних ідей;
 1. участь педагогів в Інтернет-форумах та чатах з проблем розвитку професійної компетентності.

ІІІ. Затвердити таку структуру методичної роботи в навчально – виховному  комплексі:

 1. Організувати роботу:
  — об’єднання вчителів початкових класів ( керівник – Крячко М.М.)
 1. Організувати роботу творчої групи із впровадження ППД:
  — «Розвиток зв’язного мовлення » (керівник – Волик І.Ю.);
  — методичних об’єднань вихователів (дошкільна ланка) згідно річного    плану (протокол № 1 від 30.08.2016 р.)
 1. Спільно з провідними спеціалістами Запорізького ОІППО продовжити роботу з підвищення кваліфікації педагогічних кадрів на базі міста та при КЗ «Запорізький ОІППО» ЗОР.

                                                                    2016-2017 н. р.

 1. З метою вивчення запитів педагогів методичну роботу будувати на аналітичній та діагностичній основі.

                                                                    2016 – 2017 н.р.

 1. Організувати роботу з атестації педагогічних працівників згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України.

                                                                    2016 – 2017 н.р.

 1. З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки педагогічних кадрів взяти участь в міських заходах:
  — розширена колегія відділу освіти «Про підсумки діяльності системи освіти міста у 2015-2016 навчальному році щодо забезпечення умов якісної освіти для населення та пріоритетні завдання щодо її розвитку в новому 2016-2017 навчальному році»

                                                                    29 серпня 2016р.

  — засідання міських методичних об’єднань «Про організацію  навчально-виховного процесу  та роботу за оновленими програмами в початкових класах  загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році » ( засідання МО)

                                                                    30 серпня 2016 р.

 1. Забезпечити участь педагогічних працівників у роботі міських осередків науково-методичної роботи:
  — Семінар-практикум «Використання елементів логіки та ейдетики в навчально-виховному процесі початкових класів»;
  — Семінар-практикум «Впровадження здоров’язберігаючих технологій-один з головних пріоритетів розвитку гімназії»;
  — Динамічна група «Особливості викладання предметів природничо-математичного циклу за оновленими програмами в початковій школі»;

                                                                    2016 – 2017 н.р.

 1. Організувати проведення предметних тижнів:
  жовтень 2016 р. – англійської мови;
  листопад 2016 р. – української мови  та літератури;
  січень 2017 р. –  мистецтва;
  березень 2017 р. –  математики;
  квітень 2017 р. – природознавства та екології.
 1. Затвердити список педагогів-учасників динамічних груп, семінарів – практикумів, творчих груп тощо із впровадження перспективного педагогічного досвіду та роботи за оновленими програмами протягом 2016-2017 н. р.  (додається).
 1. Покласти контроль за  виконанням  даного наказу   на завідувача дитячого садка Євстаф’єву І.С. та  заступника директора з НВР Романенко Л.М.

Директор ПНВК « Капітошка»:                                                                                              Ж.В. Безродня

З наказом ознайомлені:

Зайцева І.С.                                                                    Євстаф’єва І.С

Бугасова Н.А.                                                                  Крячко М.М.

Лондарь Н.О.                                                                   Гонтаренко О.С.

Казаченко С.С.                                                                Волик І.Ю.

Курінскіх К.В.                                                                   Примак Б.В.

Спіцина А.І.                                                                       Плотнікова К.С.

Божкова Л.І.                                                                     Романенко Л.М.

Кучер О.А.                                                                         Потапенко І.М

Кожушко О.А.                                                                   Колоянов П.В.

Додаток

до наказу ПНВК «Капітошка»

________________№ ___________

СПИСОК

педагогів — учасників динамічних груп, майстер – класів, тощо з впровадження перспективного педагогічного досвіду та роботи за оновленими програмами протягом  2016-2017 н. року

 1. Семінар-практикум «Впровадження здоров’язберігаючих технологій-один з головних пріоритетів розвитку гімназії»;

Крячко М.М.    –  вчитель початкових класів, 2 клас.

 1. Семінар-практикум «Використання елементів логіки та ейдетики в навчально-виховному процесі початкових класів»;

Волик І.Ю. —  вчитель початкових класів, 1 клас.

 1. Динамічна група «Особливості викладання предметів природничо-математичного циклу за оновленими програмами в початковій школі»;

Романенко Л.М.  –  вчитель початкових класів, 4 клас;
Гонтаренко О.С. —  вчитель початкових класів, 3 клас.

 1. Творча група з проблеми «Розвиток зв’язного мовлення» (І рік)

Волик І.Ю. – керівник групи, вчитель початкових класів;
Лондарь Н.О. – вихователь;
Плотнікова К.С.- вчитель англійської мови.

Директор ПНВК « Капітошка»:                                                                                              Ж.В. Безродня