Головна » Стрічка новин » Методична сторінка

Методична сторінка

Методична робота в дошкільній  ланці навчально – виховного комплексу «Капітошка»  ґрунтується на сучасних досягненнях психолого-педагогічної науки з урахуванням професійної та особистої зрілості педагогів.

      Адміністрація закладу в процесі організації методичної роботи з педагогічними кадрами проводить постійний пошук змісту, стилю, нових форм спілкування з людьми в особистісно-орієнтованій освіті. Педагогічний колектив закладу постійно працює над створенням єдиного методичного простору з інноваційною діяльністю вихователів. Головною метою організації методичної роботи стало не лише надання реальної, дієвої допомоги педагогічним кадрам, але й активізація творчого потенціалу кожного педагога шляхом використання інтерактивних методів та форм роботи.

 

Методична робота закладу спрямована на:
 • вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя;
 • стимулювання творчого потенціалу педагогів;
 • підвищення педагогічної культури педагогів;
 • вдосконалення педагогічної майстерності;
 • розвиток спеціальних умінь та навичок;
 • формування навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності.

 

Мета методичної роботи:

 • вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного педагога;
 • o стимулювання творчого потенціалу водночас із формуванням навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності

 

Напрямки методичної роботи:
 • підвищення соціально – психологічної культури вихователів;
 • вдосконалення педагогічної майстерності;
 • сприяння в опануванні світовою та національною, мовою і побутовою культурою;
 • розвиток спеціальних умінь та навичок

 

Принципи методичної роботи:

 • педагогічна співпраця з вихователем;
 • робота в режимі довіри, доброзичливості;
 • творча атмосфера, стимулювання творчої активності;
 • принцип допоміжно – регульованого контролю;
 • надання вихователеві права вибору;
 • системність методичних заходів;
 • щоденна допомога;
 • випереджувальний характер методичної роботи

 

Зміст методичної роботи реалізується через такі форми:

Колективні:

— інструктивно-методичні наради;

— педагогічні ради;

— педагогічні години;

— теоретичні семінари;

— семінари-практикуми;

— колективні перегляди освітнього процесу

Групові:

— міські методичні об’єднання вихователів дошкільних груп;

— робота творчих груп;

— консультації

Індивідуальні:

— наставництво;

— самоосвіта;

— взаємовідвідування;

— робота над проблемними питаннями;

— атестація

    Методична робота з педагогами носить діагностично-прогностичний характер та проводиться ефективно та якісно. Методичні заходи: консультації, семінари, колективні перегляди, конкурси що проводяться в навчальному  закладі, мають інтерактивний характер,  спрямовані на підвищення якості освітнього процесу, на подолання опору консерватизму та інерції застарілих поглядів і традицій, є чинником розвитку творчості, заохочення кожного педагога до підвищення рівня професійної компетентності і творчих можливостей, сприяють  формуванню вміння оновлювати освітній процес шляхом пошуку оптимальних дидактичних, виховних і методичних рішень.

 

image5 image4 image7 image6

Методична робота в нашому освітньому закладі є максимально гнучкою, а саме: сприяє розвит­ку творчості, ініціативи, підвищує якість освітнього процесу. Вирішення окреслених завдань здійснюється шляхом пошуку ново­го змісту, форм і методів роботи з педагогічним колективом.

 

Осередком методичної роботи в закладі є методичний кабінет:

В методичному кабінеті закладу створені умови для організації методичної  роботи, а саме:

 Інформаційні матеріали:

 • нормативні документи, інструктивно – методичні матеріали;
 • матеріали з правової освіти;
 • управління та контроль;
 • матеріали атестації педпрацівників;
 • робота з батьками;
 • матеріали участі НВК в міських заходах;
 • фото, відео – матеріали.
        Вся методична робота в навчально – виховному комплексі підпорядкована систематичному плану роботи, який складається на основі глибокого аналізу за минулий навчальний  рік, комплексного вивчення результатів, здобутків, педагогічних знахідок. До річного планування залучаються всі працівники закладу, враховуючи   кваліфікацію, творчі здібності, можливості, запити, побажання, зауваження.
Види і форми планування освітнього процесу в закладі обговорюються та схвалюються педрадою на початку навчального року. При плануванні роботи освітнього закладу керуємося принципом актуальності, науковості, наступності, перспективності, системності, які забезпечують відповідність змісту планів досягненням психолого-педагогічної науки та позитивного педагогічного досвіду, орієнтацію змісту плану на потреби сьогодення та забезпечення якості розвитку, вихованості та навченості дітей.          Велика увага приділяється спрямуванню зусиль педагогічного колективу на реалізацію сучасного особистісно-орієнтованого підходу до дітей, який передбачає формування у дитини здібностей і бажання усвідомлювати себе як особистість. Ці домінуючі ідеї обговорюються на педагогічних радах, педагогічних годинах, під час індивідуальних і групових консультацій. На їх основі здійснюється корекція педагогічного стилю роботи вихователів.
Професійному зростанню педагогічних працівників закладу сприяють курси підвищення кваліфікації при Запорізькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, відвідування семінарів, методоб’єднань, організованих Бердянським міським відділом освіти, участь у роботі творчих груп,  самоосвіта.
В навчально – виховному комплексі створені умови для підвищення професійного рівня та формування компетентності педагогів. Вдало поєднанні колективні, групові та індивідуальні форми методичної роботи сприяють ефективному росту фахової майстерності педагогів. Відповідно до річного плану в закладі створена творча група з досвічених педагогів, яка працює над вивченням інноваційних технологій, опрацюванням актуальних для освітнього закладу питань та впровадженням їх в практику роботи з дітьми. Належна увага приділяється вивченню передового педагогічного досвіду вихователів закладу, в даному напрямку проводиться широка роз’яснювальна та консультативна допомога для орієнтування у виборі тематики досвіду, правильного викладення матеріалу за відповідним напрямком роботи, підходів до оформлення.

        Найголовнішою формою роботи з педагогічними кадрами в нашому закладі є педагогічна рада, яка керується у своїй діяльності Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Положенням про дошкільний навчальний заклад», Статутом навчально – виховного комплексу. Повноваження педагогічної ради визначають також інші нормативні документи, що стосуються діяльності закладу. Орієнтуючись на вимоги сьогодення, в зв’язку з  модернізацією  дошкільної галузі, враховуючи необхідність  використання інтерактивних методів роботи з педагогічними кадрами, засідання педагогічної ради намагаємося організовувати нетрадиційно, здебільшого це ділові ігри, тренінги, жваві диспути, анкетування, презентації проектів.

       Важливою й найефективнішою формою методичної роботи з педагогами є проведення відкритих занять, які мають відповідати сучасним вимогам, бути інтегрованими з використанням інноваційних технологій. Працюючи над проблемою впровадження інноваційних технології в практику роботи з дітьми, педагоги проводять тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані заняття в залежності від розділу програми, обраного напрямку, що забезпечує належну продуктивність діяльності дітей.