Презентація закладу

 

 

 

 

 

Моніторинг

 

 

Психолог

 

 

 

Музичні викрутаси

 

 

Логопедія

 

 

Спорт в житті вихованців

 

 

АНАЛІЗ ШМО за 2016-2017

АНАЛІЗ

 роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів  ПНВК «Капітошка»

за 2016 – 2017 н.р.

         Робота методичного об’єднання вчителів початкових класів проводилася відповідно до річного плану роботи над методичною темою «Впровадження інноваційних технологій в навчально – виховний процес як один із якісних компонентів розвитку ключових компетентностей дітей в акмеологічному середовищі» (V етап).

    До складу методичного об’єднання вчителів початкових класів входило

6 (шість) вчителів:

1 клас – Волик Ірина Юріїівна, перша кваліфікаційна категорія.

2 клас-  Крячко Марія Миколаївна, перша кваліфікаційна категорія.

3 клас – Гонтаренко Ольга Сергіївна, друга кваліфікаційна категорія

4 клас – Романенко Людмила Миколаївна, вища кваліфікаційна категорія.

Вчитель англійської мови Плотнікова Ксенія Сергіївна, друга кваліфікаційна категорія.

Вчитель фізичної культури Примак Богдан Валерійович, друга кваліфікаційна категорія..

Перед методичним об’єднанням стояли такі завдання:

 1. Робота над 5 етапом науково — методичної теми міста «Підвищення рівня якості освітніх послуг через формування акмеологічного середовища» і школи «Впровадження інноваційних технологій в навчально – виховний процес як один із якісних компонентів розвитку ключових компетентностей дітей в акмеологічному середовищі;
 2. Продовження модернізації науково- методичної роботи з метою формування професійної компетентності педагогів здатних реалізувати завдання оновленого змісту освіти та оновлених програм;
 3. Запровадження постійного моніторингу показників роботи педагогічних працівників для вчасного коригування й прийняття управлінських рішень щодо удосконалення їхньої діяльності;
 4. Оптимізація системи підготовки педагогів до своєчасного виявлення, соціальної підтримки та створення умов для навчання й розвитку обдаровани учнів;
 5. Формування єдиного виховного простору на основі об’єднання зусиль комплексу, сім’ї, громадськості для забезпечення особистісного зростання кожної дитини та максимальної адаптації до соціуму, розвитку морально-духовних якостей;
 6. Залучення вчителів до участі у різноманітних міських творчих групах, майстер- класах , конкурсах тощо;
 7. Продовження впровадження моніторингу якості освіти щодо створення певних інформаційних умов та визначення рівня навчальних досягнень школярів;
 8. Вдосконалення підходів до мовленнєвого розвитку, формування мовленнєвої компетентності учнів шкільної ланки шляхом використання відповідних методик та технологій;
 9. Продовження роботи з вдосконалення соціально-культурної компетентності дитини через набуття учнями знань з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності.

Завдання V етапу реалізації методичної теми досягалися шляхом:

 1. Участі вчителів початкових класів у педагогічних радах комплексу, де розглядалися питання про:
 • рівень навчальних досягнень учнів;
 • використання сучасних методів і прийомів роботи з розвитку мовленнєвої компетенції молодших школярів;
 • використання можливостей інформаційних комп’ютерних технологій у початковій школі як умова підвищення якості освіти;
 • впровадження здоров’язберігаючих технологій у навчально – виховному процесі тощо.
 1. Проведення науково-теоретичних семінарів та методичних діалогів, консультувань за проблемною тематикою «Формування комунікативної компетентності учнів шкільної ланки: традиційні та інноваційні підходи», «Методологічна переорієнтація навчально – виховного процесу на забезпечення потреб особистості в самовизначенності та самоствердженні в умовах переходу на  новий Державний стандарт початкової загальної освіти», «Впровадження інноваційних технологій в навчально – виховний процес як один із якісних компонентів розвитку ключових компетентностей дітей в акмеологічному середовищі», «Словникова робота як засіб формування мовленнєвої компетенції у дітей молодшого шкільного віку» тощо.
 2. Самоосвіти педагогів;
 3. Ознайомлення вчителів з передовим педагогічним досвідом сучасної педагогіки;
 4. Курсової перепідготовки та подальшої атестації вчителів;
 5. Участі педагогів у міських творчих групах та практичних семінарах;
 6. Урахуванням потреб вчителів при плануванні науково-методичної роботи;
 7. Залученням учнів та вчителів до участі в різноманітних конкурсах, олімпіадах, оглядах.

        Протягом навчального року було проведено 4 засіданння методичного об’єднання.

Питання, що розглядалися, охоплювали:

 • важливі проблеми організації навчально-виховного процесу щодо забезпечення його компетентнісної спрямованості;

— опрацювання схвалених 04.08.2016 р. Колегією МОН оновлених навчальних програм для 1-4 класів та методичних рекомендацій до них;

— цілорічну якісну підготовку учнів до участі в конкурсах, інтелектуальних змаганнях, олімпіадах;

— обмін досвідом з питання  «Як уникнути труднощів у навчанні молодших школярів» та «Використання індивідуального підходу на уроках фізичного культури – шлях до розвитку творчої особистості в учня»;

— обговорення змісту проведення предметних тижнів та Методичного квесту шкільної ланки комплексу;

— моніторинг навчальних досягнень учнів початкових класів у контексті їх особистісного росту тощо.

              Форми проведення методичного об’єднання обиралися вчителями самостійно, враховуючи їх потреби при плануванні науково-методичної роботи, особистісні якості, більш глибокі знання й навички проведення того чи іншого заняття, а також актуальність сучасних заходів.

          Методоб’єднання вчителів початкових класів розпочало вивчення  оновлених навчальних програм початкової загальної освіти. Учителі розглянули  ключові зміни, а саме: результати оцінювання навчальних досягнень учнів є конфіденційною інформацією, доступною для дитини та її батьків (або осіб, що їх замінюють),  вимоги до оцінювання розроблено з урахуванням вікових особливостей дітей –окремо для 1,2,3,4 класів(у попередньому документі вимоги були загальні для учнів 1-4 класів), підсумкове оцінювання за тему з навчальних предметів Українська мова, Літературне читання, Іноземна мова,  Математика, Природознавство здійснюється з урахуванням усіх поточних оцінок, отриманих під час вивчення розділу/теми (підтеми), та оцінки за тематичну контрольну роботу тощо.  Робота по вивченню та впровадженню оновлених програм  початкової загальної освіти триває. Спільними зусиллями адміністрації, педагогів створюються умови для реалізації першочергових завдань початкової школи, які прописані  в оновлених програмах.

     Теоретична робота методичного об’єднання доповнювалася практичною роботою:

— відкриті уроки й позакласні заходи;

— організація роботи з обдарованими та  здібними учнями;

— виставка творчих робіт учнів початкових класів.

        Слід відзначити, що всі заходи були проведені з використанням комп’ютерних технологій та оформлені у вигляді мультимедійних презентацій.

         Усі засідання пройшли на професійному рівні й свідчать про творчий підхід вчителів  Гонтаренко О.С., Крячко М.М., Волик І.Ю., РоманенкоЛ.М. які компетентні у відборі способів досягнення й підтримки високого рівня мотивації учнів на кожному етапі уроку, у виборі форм, методів, прийомів викладання навчального матеріалу, у використанні основних принципів, що стимулюють в учнів внутнішнє засвоєння інформації.     Матеріали засідань ШМО відповідно до плану оформлено в окремих папках.

          Учитель Волик І. Ю. у своїй роботі звертає увагу на формування особистості, яка буде здатна навчатись протягом всього життя, застосувуючи здобуті знання в певних життєвих ситуаціях, використовуючи в  практиці своєї роботи елементи ейдетики.  Ірина Юріївна впроваджує проектну технологію, яка дозволяє вчителю гармонійно поєднати академічні та прагматичні знання, стимулювати самостійну пізнавальну діяльність учнів; використовувати сукупність дослідницьких, пошукових, творчих за своєю суттю методів, прийомів, засобів; залучати учнів до індивідуальної, групової чи колективної роботи.

         Романенко Л.М. використовує у своїй роботі інтерактивні технології. На  своїх уроках вчитель створює умови для постійної активної  взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу, де учень і вчитель виступають рівноправними, рівнозначними суб’єктами  навчання, де кожен учень активно взаємодіє з іншими, з його оточенням,  середовищем шляхом діалогу,  взаємонавчання. Інтерактивні методи дозволяють Людмилі Миколаївні зробити навчання більш доступним і  цікавим, дають можливість створити умови для розвитку в дітей  здатність будувати  конструктивні стосунки в групі,  вміння знаходити  спільне розв’язання  проблеми. 

          Гонтаренко О.С. використовує у своїй роботі проектну технологію.

  Метод проектів – це спільна робота учня і вчителя, яка вимагає інтегрування різноманітних методів, засобів навчання, поєднання знань і вмінь із різних галузей науки. Працюючи над даним проблемним питанням вчитель обов’язковим для себе вбачає: тісне поєднання теорії і практики; залучення учнів до самостійної роботи; звертання до міжпредметних зв’язків.

         Вчитель англійської мови Плотнікова К.С. та вчитель фізичної культури

       Примак Б.В. у своїй роботі  використовують особистісно орієнтований підхід до навчання, виховання та розвитку учнів. Вчителі ставляться до своїх вихованців як до повноправних особистостей. Особистісно орієнтоване виховання вибудовують на діалогічній основі, передбачають суб’єкт – суб’єктну взаємодію своїх вихованців. Втілити ідею особистісно орієнтованого навчання педагогам допомагають такі засоби: створення атмосфери зацікавленості кожного учня в роботі класу, оцінювання діяльності учнів не тільки за кінцевим результатом (правильно – неправильно), а й за процесом його досягнення тощо.

          Всі  члени МО у своїй роботі використовують інформаційно-комунікаційні технології.  Запровадження в навчання ІКТ підвищує загальний рівень навчального процесу, посилює мотивацію навчальної та пізнавальної діяльності учнів, постійно підтримує вчителів у стані творчого пошуку педагогічних новацій.

          Протягом навчального року вчителі підвищували свою майстерність, вивчаючи спеціальну літературу, апробуючи новітні технології на власних уроках. Як і в  попередньому навчальному році таку роботу  можна вважати  достатньою, виходячи із якісного складу вчителів ШМО ( 1 вчитель  має вищу  кваліфікаційну категорію, 2 вчителі мають першу кваліфікаційну категорію,  3 вчителя мають другу кваліфікаційну категорію,).

           На одному із засідань методичного об’єднання підготовлено повідомлення та презентацію досвіду роботи щодо розвитку зв’язного мовлення школярів, збагачення їх словникового запасу. З цієї теми в навчально- виховному комплексі працює творча група вчителів та вихователів, до  складу якої входять Волик І.Ю. та Плотнікова К.С., Гонтаренко О.С.  З метою підвищення мовленнєвої культури особливу увагу  приділено вправам, спрямованим на збагачення активного словника дітей, а також формуванню у них навички вибирати із свого словникового запасу для висловлювання думки ті слова, які найбільше відповідають змісту висловлювання і роблять його правильним, влучним і виразним.

        З метою підвищення рівня професійної компетентності педагогів початкової школи, активізації їх творчої діяльності, розвитку творчих здібностей учнів початкової школи, створення умов для їх самореалізації, розширення співпраці з батьківською громадськістю протягом навчального року проходили  тематичні тижні початкових класів. У рамках тематичних тижнів були проведені, відкриті уроки, вікторини, бесіди зустрічі, виставки, майстер-класи тощо. Серед яких слід відмітити такі тематичні виставки:  «Наша мова калинова», «Святий Миколай», «До дня народження комплексу», «Свято Вчителя» тощо.

           Відповідно до плану роботи методичного кабінету відділу освіти, на виконання наказу по шкільній ланці комплексу від 10 березня 2017 року № 4   «Про організацію та проведення Методичного квесту в шкільній ланці комплексу»  з метою обміну, пропаганди передового педагогічного досвіду вчителів початкових класів щодо модернізації навчально-виховного процесу молодших школярів, популяризації нових оригінальних освітніх ідей у роботі над Державними стандартами початкової загальної освіти, оновленими навчальними програмами, пошуку нових нестандартних підходів до керівництва освітнім процесом початкової ланки, активізації методичної роботи упродовж 20- 29 березня 2017 року було проведено Методичний квест в шкільній ланці комплексу на тему «Інноваційні  підходи до підвищення ефективності навчальної діяльності молодших школярів».

          У плані проведення Методичного квесту було передбачено тематичні заходи інформаційного, освітнього та  виховного характерів. Протягом цих днів робота була спланована так, щоб заходи охоплювали різні сфери діяльності вчителів та учнів, були цікавими та корисними, сприяли інтелектуальному та творчому розвитку учнів.

           Як свідчать результати проведеної роботи, відгуки вчителів 1-4 класів про результативність її проведення, Методичний квест пройшов в цілому на високому науково-методичному рівні, продемонстрував зацікавленість вчителів питанням підвищення ефективності організації навчально-виховної роботи, готовності опановувати нові знання із педагогіки та психології, пошуку нових шляхів покращення навчально-виховного процесу, розвитку пізнавальної діяльності учнів.

      Учні 2 — 4 класів готуються до інтелектуальних змагань, олімпіад. Значна частина педпрацівників  ПНВК «Капітошка» стараються створити таку систему роботи, щоб підвищити якість знань  учнів. З метою забезпечення розвитку особистісних якостей школярів та розкриття їх творчого потенціалу в школі  у 2016– 2017 н.р. оновлений банк «Обдарована особистість». З січня 2017 року розпочата робота по підготовці учнів до участі в I етапі ВУО. Класні керівники та вчителі — предметники залучали учнів до роботи в гуртках за інтересами, позакласній діяльності, проведення предметних тижнів. Складений план роботи зі здібними та обдарованими учнями, учителями розроблені індивідуальні плани роботи. Творчий учитель плекає творчого учня. Мікроклімат у колективі сприяє творчому зростанню педагогів та учнів. Він поєднує  в собі відповідальність і доброзичливу вимогливість, взаємну  повагу й толерантність, традиції й новаторство. Нам приємно повідомити, що творчі вчителі мають творчих дітей.  Учні шкільної ланки комплексу приймали участь у   Всеукраїнському заочному

гуманітарному конкурсі «Космічні фантазії».

          З кожним роком зростає кількість учнів- переможців  конкурсів:  «Кенгуру»,  «Гринвіч»,  «Колосок», «Соняшник» (3-4 клас), Міжнародного конкурсу з усного рахунку «Міксіке» (3 клас).  

          З метою виявлення та підтримки здібних та академічно обдарованих учнів школи І ступеня проведено предметні олімпіади серед учнів 2-4 класів з математики, української мови, літературного читання та англійської мови. Це сприяє ранньому виявленню обдарованих учнів, розвитку інтересу до участі в інтелектуальних змаганнях залучення учнів до участі в олімпіадах з 2 класу. В шкільній ланці комплексу практикується участь другокласників в олімпіаді з української мови, літературного читання, а в 2016 року – з математики. Але слід переглянути підходи  до організації олімпіад  з предметів галузі «Людина і світ» Державного стандарту початкової освіти.

          У II  (міському) турі олімпіад від школи взяла участь 1 учениця 4 класу Спіцина Тетяна,  яка з математики зайняла 3 місце,  з української мови – 2 місце. У порівнянні з минулим роком, де учні показали низький рівень,  це гарні результати.  Участь учнів шкільної ланки комплексу в ІІ (міському) етапі ВУО обговорені на нараді при директорі.

  У 2016-2017 році слід відмітити  роботу вчителя 4 класу Романенко Л.М., яка приймала участь   у ІІ Всеукраїнському Інтернет конкурсі «Учитель року-2017» за версією науково-популярного природничого журналу «Колосок» і стала лауреатом у номінації «Учитель-ерудит», дипломантом конкурсу «Освіта Запорізького краю — 2017» та одним із переможців міського етапу конкурсу «Учитель року- 2017».

          Аналізуючи роботу ШМО за 2016-2017 н.р. слід відмітити, що необхідно  ще більше посилити увагу вчителів до індивідуальної роботи з обдарованими школярами, збагачення словникового запасу учнів, урізноманітнення форм проведення засідань ШМО, його практичну спрямованість та відповідальність вчителів у проведені відкритих уроків під час колективних переглядів. Ряд вчителів ( Плотнікова К.С., Примак Б.В., Гонтаренко О.С.) не провели  відкритих уроків у 2016-2017 н.р.

            Згідно з планом роботи школи  перевірялася відповідність обсягів домашніх завдань вимогам навчальних програм учнів початкових класів. Перевірка показала, що  вчителі  Романенко Л. М., Крячко М. М., Волик І.Ю., Плотнікова К.С. обираючи домашнє завдання, орієнтуються на закріплення та поглиблення знань, а самі вправи спрямовані на формування в учнів уміння самостійно працювати, розвивати пізнавальні інтереси та творчі здібності. У журналах є позначки про різний рівень домашніх завдань, що дає змогу вихованцям обирати власний рівень.

        Вивчення стану викладання предметів в 1-4 класах свідчить, що класоводи на високому рівні забезпечені фаховою та методичною літературою, чітко простежується тенденція щодо перебудови навчального процесу на засадах гуманізму, демократизму, застосовуються нові підходи до організації уроку з утвердженням педагогіки особистості, більше уваги приділяється створенню оптимальних умов для різнобічного розвитку кожного учня з урахуванням його індивідуальних можливостей, пізнавальних потреб, прагнень. Але ще в недостатньому обсязі використовуються метод учнівських проектів, рівнева диференціація, технологія «створення ситуації успіху», потребує уваги і правильність визнання мети уроку з боку  вчителів.

                 Аналіз роботи за 2016 -2017 навчальний рік показав, що основна мета і завдання V етапу реалізації методичної теми  в основному виконані. Робота носила теоретичний і практичний характер із втіленням в практику роботу акмеологічних напрямів. Обрані шляхи сприяли підвищенню рівня професійної майстерності вчителів, які значно оволоділи прийомами і методами створення позитивної атмосфери навчання.

      Слід відзначити підвищення якісних показників в роботі вчителів методичного об’єднання:

— типи уроків стали більш різноманітними;

— вчителі  урізноманітнюють свої уроки інноваційними технологіями;

— у 100% педагогів на достатньому й високому рівнях сформована предметна компетентність.

      Усі досягнення вчителів ШМО відображені у  «Методичному паспорті вчителя».

     Але необхідно вказати і на деякі недоліки в роботі ШМО за минулий навчальний рік, а саме:

— не висвітлені деякі питання виховання молодших школярів;

— потребує удосконалення вміння вчителями початкових класів визначати мету уроку;

— недостатньо цілеспрямовано ведеться робота  на активізацію словника учнів;

—  безвідповідальне ставлення деяких педагогів до колективних переглядів, як однієї із форм підвищення свого професійного рівня.

          Виходячи з вищезазначеного, основними напрямками роботи вчителів ШМО на 2017 – 2018 навчальний рік є:

 1. 1. Модернізація форм, змісту й методів підготовки та розвитку професійної компетентності вчителів шкільної ланки комплексу, підготовка їх до роботи у сучасних умовах за оновленими програмами та новою методичною темою;
 2. Організувати методичну роботу з вчителями шкільної ланки комплексу на засадах диференційованого підходу щодо забезпечення реалізації завдань модернізації шкільної освіти, формування професійних компетентностей педагогів, підготовку їх до роботи в інноваційному режимі;
 3. Продовжити створювати умови для узагальнення та висвітлення кращого педагогічного досвіду, власних розробок педагогічними працівниками комплексу у друкованих педагогічних виданнях;
 4. Продовжити запровадження постійного моніторингу показників роботи вчителів шкільної ланки комплексу для вчасного коригування й прийняття управлінських рішень щодо удосконалення їхньої діяльності;
 5. Оптимізувати систему підготовки педагогів до своєчасного виявлення, соціальної підтримки та створення умов для навчання й розвитку обдарованих учнів;
 6. Продовжити формувати єдиний виховний простір на основі об’єднання зусиль комплексу, сім’ї  для забезпечення особистісного зростання кожної дитини та максимальної адаптації до соціуму, розвитку морально-духовних якостей;
 7. Залучати вчителів до участі у різноманітних міських творчих групах, майстер- класах , конкурсах тощо;
 8. Продовжити впровадження моніторингу якості освіти щодо створення певних інформаційних умов та визначення рівня навчальних досягнень школярів.

          В.о. директора ПНВК «Капітошка»:                                       М.М. Крячко

 

План ШМО 2016-2017

План

засідань методичного обєднання вчителів початкових класів  на 2016 – 2017 навчальний рік

І засідання  (серпень)

Форма роботи: консультативний пункт

Тематика засідань Відповідальний Робота між засіданнями
1 Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів за 2015 – 2016 навчальний рік.

Звіт голови м/о. 

Крячко М.М.

1. Продовження накопичення банку інформації ідей 

«Інновації, які розробляються та використовуються в школі»

( збірки, статті, методичні розробки).

2.  Продовження поповнення інформаційної бази «Впровадження акмеологічних підходів в роботу  школи».

3. Взаємовідвідування уроків.

4. Діагностика професійних потреб вчителів у методичній діяльності.

5. Проведення предметних тижнів.

6. Вивчення Інтернет-ресурсів для вчителів початкових класів.

2

Обговорення і затвердження плану роботи методичного 

об’єднання вчителів початкових класів на 2016 – 2017 н.р., календарних планів, плану виховної роботи.

Члени методичного об’єднання
3

Опрацювання інструктивно – методичних матеріалів: 

— для організації навчально – виховного процесу учнів 1 – 4 класів —   листа Міністерства освіти і науки України  від 17.08.2016 №  1/9-437 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»;

— про структуру 2016-2017 н.р.та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів від 09.06.2016  № 1/9-296

— наказу МОН України від 08.04.2015 р. № 412 «Інструкція щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»;

-Наказу МОН від 19.08.2016 № 1009 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 №1222»

Члени методичного об’єднання
4 Опрацювання схвалених 04.08.2016 р. Колегією МОН оновлених навчальних програм для 1-4 класів та методичних рекомендацій до них

Заступник директора з НВР 

Романенко Л. М

ІІ засідання ( жовтень)

Форма роботи:  круглий стіл

Тематика засідань Відповідальний Робота між засіданнями
1 Реалізація нової Концепції національно-патріотичного виховання.

 Волик І. Ю. 

1. Поновлення банку 

«Обдарована особистість».

2. Поновлення карти інновацій, що використовуються в шкільній ланці ПНВК «Капітошка».

3. Взаємовідвідування уроків.

4. Цікавинки з методичної скриньки.  Підготуватися до педагогічної виставки «Впровадження інноваційних технологій в навчально – виховний процес»

5. Проведення предметних тижнів.

6. Вивчення Інтернет-ресурсів для вчителів початкових класів.

2  Почерк майстра  «Словникова робота як засіб формування мовленнєвої компетенції у дітей молодшого шкільного віку»

Гонтаренко О. С. 

3 Панорама ідей “ Як уникнути труднощів у навчанні молодших школярів ” Крячко М М
4 Про цілорічну якісну підготовку учнів до участі в конкурсах, інтелектуальних змаганнях тощо.  Заступник  директора з НВР Романенко Л.М..
5 Про результати вхідних контрольних робіт з української мови та  математики учнів 2- 4 класів. Заступник  директора з НВР Романенко Л.М..

ІІІ засідання ( січень)

Форма роботи: науково-практична конференція

Тематика засідань Відповідальний Робота між засіданнями
1  «Впровадження інноваційних технологій в навчально – виховний процес як один із якісних компонентів розвитку ключових компетентностей дітей в акмеологічному середовищі».

Члени МО

К.1. Накопичення банку інформації ідей 

«Інновації, які розробляються та використовуються в школі» ( збірки, статті, методичні розробки).

2. Поповнення інформаційної бази «Впровадження акмеологічних підходів в роботу  школи».

3. Взаємовідвідування уроків.

4. Проведення предметних тижнів.

5. Вивчення Інтернет-ресурсів для вчителів початкових класів.

2 « Формування полікультурної особистості учня  через систему європейських цінностей. Рік англійської мови в Україні Плотнікова К.С.
3 Цікавинки з методичної скриньки.   Педагогічна виставка «Впровадження інноваційних технологій в навчально – виховний процес»                                           Члени МО

ІVзасідання  (квітень)

Форма роботи: методичний марафон

Тематика засідань Відповідальний Робота між засіданнями
1 Використання індивідуального підходу на уроках фізичного культури – шлях до розвитку творчої особистості в учня. Примак Б В

1. Вивчення Інтернет-ресурсів для вчителів початкових класів. 

2

Панорама ідей: «Складання перспективного плану роботи 

методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2017 – 2018  навчальний рік»

Члени МО

3 Про результати  контрольних робіт з української мови та  математики, мовленнєвої діяльності, перевірки техніки читання  учнів 2- 4 класів

Заступник директора з НВР 

Романенко Л.М.

3 Моніторинг навчальних досягнень  учнів початкових                  класів за рік у контексті їх особистісного росту. ( Аналіз) Заступник директора з НВР Романенко Л.М.

План ШМО на 2017-2018

План

засідань методичного обєднання вчителів початкових класів  на 2017 – 2018 навчальний рік

І засідання  (серпень)

Форма роботи: консультативний пункт

Тематика засідань Відповідальний Робота між засіданнями
1 Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів за 2016 – 2017 навчальний рік

Звіт голови м/о 

Романенко Л.М.

1. Накопичення банку інформації ідей 

«Світові тенденції навчання та їх реалізація»

(Польща, Фінляндія, Канада, США тощо)

2. Взаємовідвіду-

вання уроків.

3. Проведення предметних тижнів

4. Продовження вивчення Інтернет-ресурсів для вчителів початкових класів

5. Забезпечення умов для адаптації першокласників до шкільного життя

6. Розробка проекту газети шкільної ланки комплексу «Методичний кластер»

2

Обговорення і затвердження плану роботи методичного 

об’єднання вчителів початкових класів на 2017 – 2018 н.р., календарних планів, плану виховної роботи

Члени методичного об’єднання
3

Опрацювання інструктивно – методичних матеріалів: 

— для організації навчально – виховного процесу учнів 1 – 4 класів —   листа Міністерства освіти і науки України  від 17.08.2016 №  1/9-437 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»;

— про структуру 2017-2018 н.р.та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів від 07.06.2017 № 1/9-315

— наказу МОН України від 08.04.2015 р. № 412 «Інструкція щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»;

-Наказу МОН від 19.08.2016 № 1009 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 №1222»

Члени методичного об’єднання
4 Повторення ключових тез про орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів та методичних рекомендацій до оновлених навчальних програм початкової школи

Заступник директора з НВР 

Романенко Л. М

5 Моніторинг професійної компетентності  членів ШМО

Заступник директора з НВР 

Романенко Л. М

6 Організація самоосвіти вчителів, затвердження науково-методичної проблеми Члени методичного об’єднання

ІІ засідання ( жовтень)

Форма роботи:  педагогічні гостини

Використання компетентнісного підходу в навчанні молодших школярів

Тематика засідань Відповідальний Робота між засіданнями
1 Використання міжпредметних зв’язків у системі формування комунікативної культури молодших школярів

Гонтаренко О.С.

1. Поновлення банку 

«Обдарована особистість»

2. Поновлення карти інновацій, що використовуються в шкільній ланці ПНВК «Капітошка»

3. Взаємовідвідування уроків

4. Цікавинки з методичної скриньки

5. Проведення предметних тижнів

6. Вивчення Інтернет-ресурсів для вчителів початкових класів

7. Випуск газети шкільної ланки комплексу «Методичний кластер»

2  Розвиток уміння налагоджувати комунікативні стосунки з людьми у різних життєвих ситуаціях на уроках англійської мови (методи та прийоми)

Плотнікова К.С.

3 Методичні рекомендації щодо проведення бінарних та інтегрованих уроків Романенко Л.М.
4 Про результати ввідних контрольних робіт з української мови та  математики учнів 2- 4 класів. Заступник  директора з НВР Романенко Л.М.

ІІІ засідання (січень)

Форма роботи: круглий стіл

Використання компетентнісного підходу в навчанні молодших школярів

Тематика засідань Відповідальний Робота між засіданнями
1 Проектно – тематичний підхід  у початковій школі Волик І.Ю.

1. Взаємовідвідування уроків 

2. Проведення предметних тижнів

3. Вивчення Інтернет-ресурсів для вчителів початкових класів

4.  Випуск газети шкільної ланки комплексу «Методичний кластер»

2 Впровадження сучасних систем фізичних вправ на уроках фізичної культури Небаба М.І.
3 Про цілорічну якісну підготовку учнів до участі в конкурсах, інтелектуальних змаганнях тощо Заступник  директора з НВР Романенко Л.М..
4 Аукціон ідей. Виховна робота (національне- патріотичне виховання) Члени МО
5

Цікавинки з методичної скриньки «Світові тенденції навчання та їх реалізація» 

(Польща, Фінляндія, Канада, США тощо).

                                                              Члени МО

ІVзасідання  (квітень)

Форма роботи: методичний марафон

Тематика засідань Відповідальний Робота між засіданнями
1 Практична спрямованість навчання молодших школярів Сльота Н.В.

1. Вивчення Інтернет-ресурсів для вчителів початкових класів 

2. Поповнення кабінетів новими дидактичними іграми, роздатковим матеріалом

3. Працювати під лозунгом «Кабінет- творча лабораторія вчителя»

4. 6. Випуск газети шкільної ланки комплексу «Методичний кластер»

2

Панорама ідей: «Складання перспективного плану роботи 

методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2018 – 2019  навчальний рік»

Члени МО

3 Про результати  контрольних робіт з української мови та  математики, мовленнєвої діяльності, перевірки сформованих навичок голосного та мовчазного читання  учнів 2- 4 класів

Заступник директора з НВР 

Романенко Л.М.

4 Моніторинг навчальних досягнень  учнів початкових                  класів за рік у контексті їх особистісного росту. ( Аналіз) Заступник директора з НВР Романенко Л.М.

Наказ про цілорічну підготовку до ВУО у 2017 році

UkraineCoatOfArmsSmallBW

Приватний навчально – виховний комплекс « дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня « Капітошка»

 

НАКАЗ

 

 

Від « _____» ___________ 2017 року                                               № _____

Про  управлінське  супроводження

підготовки  здібних і  обдарованих

учнів  до  інтелектуальних змагань

у 2017 році

Керуючись Указом Президента України від 30.09.2010 № 927 «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді», Програмою розвитку освіти Запорізької області на 2013-2017 роки (рішення сесії Запорізької облради від 22.11.2012 № 11), Положенням про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1099), з метою розвитку здібностей і обдарувань учнів, збереження фізичного і психічного здоров’я, запобігання їх перевантаженню

НАКАЗУЮ:

 1. Класоводам 1- 4 класів:

1.1. Провести анкетування здібних і обдарованих учнів, визначених психологом, щодо їх бажання брати участь у конкретних інтелектуальних змаганнях;

1.2. Урахувати результати інтелектуальних змагань минулого навчального року і бачення вчителів класу щодо кандидатур школярів на участь в інтелектуальних змаганнях наступного навчального року;

1.3.Співвіднести  зазначені пропозиції до 18.01.2017;

1.4. Провести малі педради за участю психолога для узгодження пропозицій  і остаточного вирішення питання у термін до 20.01.2017;

1.5. Подати списки-пропозиції  за встановленою формою  заступнику директора з навчально-виховної роботи  Романенко Л.М. до  23.01.2017.

 1. Керівнику методичного об’єднання вчителів початкових класів:

2.1.Проконсультуватись до 27.01.2017 з методистом міського методичного кабінету відділу  освіти Шкуренко В.П. щодо нових підходів у підготовці учнів до інтелектуальних змагань наступного навчального року, враховуючи методичні рекомендації інституту інноваційних технологій і змісту освіти;

2.2. Надати до 29.01.2017  методичну допомогу вчителям у підготовці учнів до інтелектуальних змагань з відповідного предмета.

2.3. Поширювати протягом року досвід роботи вчителів міста, області тощо по організації роботи з обдарованими учнями;

 1. Учителям Романенко Л.М., Волик І.Ю., Крячко М.М., Гонтаренко О.С. , Плотніковій К.С.:

3.1.Забезпечити особистісно-орієнтовану підготовку здібних і обдарованих учнів до інтелектуальних змагань, починаючи з 01.02.2017 згідно додатку 1;

3.2. Використовувати для щотижневої роботи з учнями:  додаткові індивідуальні заняття,  уроки тощо;

3.3. Аналізувати стан підготовки учнів до шкільного, міського етапів інтелектуальних змагань;

3.4. Звітувати перед заступником директора з навчально-виховної роботи Романенко Л.М. про стан підготовки учнів до інтелектуальних змагань до 24.03.2017, 24.04.2014, 25.09.2017.

 1. Заступнику директора з НВР Романенко Л.М.:

4.1 Проаналізувати і доповісти на нараді при директорі про стан виконання аналогічного наказу минулого року, порівнявши списки учасників  олімпіад і конкурсів зі списками учнів, які готувались до них протягом року;

4.2. Узагальнити подання класних керівників згідно з п. 1.5 цього наказу до 29.01.2017; скорегувати участь  школярів у змаганнях (не більше 2);

4.3.Взяти на контроль цілорічну особистісно-орієнтовану систематичну роботу вчителів зі здібними і обдарованими учнями по підготовці їх до інтелектуальних змагань згідно додатку 1 до 20.03.2017, 20.04.2017, 20.09.2017;

           4.4. Про стан особистісно-орієнтованої підготовки здібних і обдарованих учнів до інтелектуальних змагань доповідати на нарадах при директорі до 28.03.2017, 28.04.2017, 28.09.2017;

4.4. Затвердити списки учнів, які готуються до інтелектуальних змагань наступного навчального року (додаток 1).

 1. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з НВР Романенко Л.М..

В.о.директора  ПНВК « Капітошка»:                                                М.М. Крячко

З наказом ознайомленні:

Романенко Л.М.                                                Волик І.Ю.

Гонтаренко О.С.                                                Плотнікова К.С.

Додаток 1

до    наказу ПНВК « Капітошка»

____________ № __________

 

 

Список

учнів 1 – 4 класів які готуються до інтелектуальних змагань наступного 2017 року 

Клас ПІБ учня Олімпіада, конкурс тощо Учитель Де проводить Дата контролю
24.03 24.04 24.09

1 клас

 

 

 

Кривунь Аліса

Олімпіада з математики,

«Кенгуру», української мови

Волик І.Ю. Урок, діз      
Доля Софія

Олімпіада з математики, української мови,

«Кенгуру»

Волик І.Ю. Урок, діз      
Кузьменко Любов

Олімпіада з математики,

«Кенгуру»

Волик І.Ю. Урок, діз      
Сітніков Даніїл Олімпіада з української мови Волик І.Ю. Урок, діз      
Щербина Анна Олімпіада з української мови Волик І.Ю. Урок, діз      
Щербина Софія «Колосок», природничі конкурси Волик І.Ю. Урок, діз      
Слободян Тимур «Колосок», природничі конкурси Волик І.Ю. Урок, діз      

2 клас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Токін Михайло Олімпіада з математики, читання, англійської мови

Крячко М.М.

Плотнікова К.С.

Урок, діз

Урок, діз

     
Павріанідіс Єва Олімпіада з математики Крячко М.М. Урок, діз      
Шишкін Антон Олімпіада з математики Крячко М.М. Урок, діз      
3 клас Тєльчаров Олексій

Олімпіада з  математики, читання, конкурс ім. Яцика

«Кенгуру»

Гонтаренко О.С. Урок, діз      
Федорова Валерія

Олімпіада з  математики, конкурс ім. Яцика

«Кенгуру», «Колосок»,

англійська мова

Гонтаренко О.С.

Плотнікова К.С.

Урок, діз

Урок, діз

     
Люцканов Руслан

Олімпіада з  математики, читання,

«Кенгуру», «Колосок»

Гонтаренко О.С. Урок, діз      
Кривунь Аріна Образотворче мистецтво Гонтаренко О.С. Урок, діз      
Баклажкова Олександра Образотворче мистецтво Гонтаренко О.С. Урок, діз      
Куцевляк Дмитро

Олімпіада з  математики, читання,

«Кенгуру»

Гонтаренко О.С. Урок, діз      

4 клас

 

 

 

 

 

 

 

Валентиров Максим

Олімпіада з  математики,

«Кенгуру»,

«Колосок»,

олімпіада з англійської мови

Романенко Л.М.

Плотнікова К.С.

Урок, діз

Урок, діз

     
Спіцина Тетяна

Олімпіада з української мови, математики, «Колосок»,

конкурс ім. Яцика

олімпіада з англійської мови

Романенко Л.М.

Плотнікова К.С.

Урок, діз

Урок, діз

     
Альхімович Ерік Олімпіада з англійської мови Плотнікова К.С. Урок, діз      

В.о.директора  ПНВК « Капітошка»:                                                               М.М. Крячко

Виконавець заступник директора з НВР:                                                        Л. М. Романенко